Електронна гривна вместо лишаване от свобода

Министерство на правосъдието стартира проект за внедряване на система за електронен мониторинг и подобряване на възможностите за прилагане на алтернативи на лишаването на свобода.

Проектът под името „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с Европейските стандарти и система за електронен мониторинг” се реализира в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и е на стойност 598 886 евро.

Преследват се няколко цели: внедряване на система за електронен мониторинг и подобряване на възможностите за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода; създаване на междуинституционална мрежа за надзор на правонарушители чрез електронно наблюдение; предложения за промени в законодателството и др.

Електронното наблюдение е съвременен и ефективен подход при управление и третиране на лица в ограничителен режим, под надзора на пробационната институция или полицейските служби. То е един от ключовите елементи на всяка прогресивна наказателно правна система, която е насочена към превъзпитаване и рехабилитация.

Електронното следене на правонарушители е утвърдено в САЩ, Европа и Австралия от близо двадесет години като доказал надеждността си метод на интервенция, използван самостоятелно или в съчетание с други мерки и имащ висока степен на въздействие върху обекта. То е значително по-евтино в сравнение с изпълняването на ефективно наказание и намалява необходимостта от нови затворнически места.

Системата включва: устройство за персонална идентификация – (УПИ, електронна гривна) и приемателно устройство (ПУ, кутия) и се базира на радио-честотна технология. Гривната (УПИ) се поставя на глезена на правонарушителя. Тя е устойчива на вода и удар и не трябва да се сваля до края на периода на изпълнение на наказанието.

Кутията (ПУ) се разполага в дома на лицето или на адреса на изпълнение на пробационната мярка, която се изпълнява чрез електронно наблюдение. Гривната (УПИ) изпраща сигнали към приемателното устройство, а то, от своя страна, към контролния център за наблюдение.

Системата засича присъствие на устройство в радиус до 150 м. Всички действия, като излизане и влизане на лицето в дома, опитите за махане и повреждане на гривната се докладват на контролния център за наблюдение.

Фирмата, доставчик на услугата, обработва получените сигнали и препредава информацията към съответния отговорен пробационен служител, който от своя страна, решава как да процедира с правонарушителя. Мрежата осигурява възможност за 24 часова незабавна намеса при нарушаване на условията на електронното наблюдение.

Основната цел на електронното наблюдение е контрол на поведението на правонарушителите и възпрепятстване на извършването на нови престъпления. Системата гарантира, че лицата се намират там, където не представляват риск, а при нарушения – сигнализира и информира съответните органи, които могат незабавно да реагират и да предотвратят вредни действия.

Коментар