Планират се електронни обществени поръчки

Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г., което е едно от условията за помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове.

В стратегията са обхванати мерки в пет области на въздействие – законодателство, практика по прилагане на законодателството, публичност и прозрачност на обществените поръчки, укрепване на административния капацитет и професионализма в сектора, контролна система.

Основните мерки в областта на законодателството включват приемане на нова правна рамка – нов рамков Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и подзаконова нормативна уредба, с която ще се осигури неговото прилагане. Със закона ще се въведат изискванията на приетите наскоро европейски директиви в областта.

За установяване на законосъобразна практика са включени две групи мерки – такива, които засягат действащото законодателство, и други, насочени към установяване на правилно разбиране и прилагане на новата правна рамка.

Ще се издадат и няколко практически ръководства – за проследяване стъпка по стъпка на реда за провеждане на някои от основните процедури; за разясняване разпоредбите на новия закон; за правилата и спецификите при възлагане на „зелени” поръчки.

В областта на публичността и прозрачността ще има избор и поетапно въвеждане на национален модел за изцяло електронно възлагане на поръчки.

За укрепване на административния капацитет в сектора има няколко групи мерки, като част от тях предвиждат различни форми на обучения с цел повишаване знанията и уменията на лицата, пряко ангажирани в този процес.

По отношение на контролната система се предвижда разработване на общо ръководство за унифициране на последващия контрол и на единна система с индикатори за периодично отчитане на нарушенията и наложените административни наказания.

В изпълнение на препоръките на Комисията ще се разшири обхватът на предварителния контрол, осъществяван от АОП в три направления – по отношение на техническите спецификации на поръчките; проверяване на поръчки на по-ниски прагове на случаен принцип и контрол върху някои от изключенията от приложното поле на ЗОП.

Като краен резултат от изпълнението на стратегията се очаква да нарасне ефективността при разходването на публични средства, в това число и по линия на европейските фондове.

Коментар