Планират се електронни обществени поръчки

Предстои поетапно въвеждане на национален модел за изцяло електронно възлагане на обществени поръчки

Предстои поетапно въвеждане на национален модел за изцяло електронно възлагане на обществени поръчки

Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г., което е едно от условията за помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове.

В стратегията са обхванати мерки в пет области на въздействие – законодателство, практика по прилагане на законодателството, публичност и прозрачност на обществените поръчки, укрепване на административния капацитет и професионализма в сектора, контролна система.

Основните мерки в областта на законодателството включват приемане на нова правна рамка – нов рамков Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и подзаконова нормативна уредба, с която ще се осигури неговото прилагане. Със закона ще се въведат изискванията на приетите наскоро европейски директиви в областта.

За установяване на законосъобразна практика са включени две групи мерки – такива, които засягат действащото законодателство, и други, насочени към установяване на правилно разбиране и прилагане на новата правна рамка.

Ще се издадат и няколко практически ръководства – за проследяване стъпка по стъпка на реда за провеждане на някои от основните процедури; за разясняване разпоредбите на новия закон; за правилата и спецификите при възлагане на „зелени” поръчки.

В областта на публичността и прозрачността ще има избор и поетапно въвеждане на национален модел за изцяло електронно възлагане на поръчки.

За укрепване на административния капацитет в сектора има няколко групи мерки, като част от тях предвиждат различни форми на обучения с цел повишаване знанията и уменията на лицата, пряко ангажирани в този процес.

По отношение на контролната система се предвижда разработване на общо ръководство за унифициране на последващия контрол и на единна система с индикатори за периодично отчитане на нарушенията и наложените административни наказания.

В изпълнение на препоръките на Комисията ще се разшири обхватът на предварителния контрол, осъществяван от АОП в три направления – по отношение на техническите спецификации на поръчките; проверяване на поръчки на по-ниски прагове на случаен принцип и контрол върху някои от изключенията от приложното поле на ЗОП.

Като краен резултат от изпълнението на стратегията се очаква да нарасне ефективността при разходването на публични средства, в това число и по линия на европейските фондове.

Коментар