8 сигнала за необходимостта от организационна промяна

Промяна в предпочитанията на клиентите е една от причините компанията да инвестира в организиране на дейността си, така че да отговори на новите очаквания

Промяна в предпочитанията на клиентите е една от причините компаниите да инвестират в организиране на дейността си, така че да отговорят на новите очаквания

Наличието на оптимална организационна структура е решаващо за реализацията на бизнес стратегията на фирмата, постигането на висока оперативна ефективност и изграждането на продуктивна работна среда. Как обаче да разберем кога компанията ни се нуждае от преструктуриране и цялостна организационна промяна?

Налице са както външни, така и вътрешни сигнали за необходимостта от организационна промяна. Външните сигнали произтичат от заобикалящата ни пазарна среда и могат да включват:

• Промени в конкурентната среда на вътрешния и външния пазар – възможно е да се наложи свиване или разширение на мащаба на бизнеса с цел оптимизиране на разходите или отговаряне на разширените пазарни нужди;

• Промяна в предпочитанията на клиентите – в случай, че клиентите са променили изискванията си към продуктите/услугите, компанията неминуемо следва да инвестира средства в организиране на дейността си, така че да отговори на новите очаквания;

• Пазарен натиск за намаляване на цените или подобряване на качеството на предлаганите продукти/услуги – може да е свързан с необходимост от оптимизиране на разходите чрез вътрешно преструктуриране или въвеждане на нови длъжности/организационни звена, които да подсигурят качеството.

Вътрешните сигнали, от друга страна, произтичат от промени в самата компания, като например:

• Компанията е пораснала по отношение на брой служители, офиси, продуктово портфолио, пазарен дял и др. – ефективното управление и контрол на дейността при такъв мащаб на дейността са затруднени;

• Компанията се характеризира с ниска оперативна ефективност – налице са високи разходи поради дублиране на роли и отговорности, неефективен обмен на информация между звената и др.;

• Търговската дейност не дава очакваните резултати – възможно е да се налага преструктуриране на участниците в процеса по продажби и техните роли/отговорности с цел увеличение на приходите;

• Налице е промяна в бизнес стратегията или ръководния състав на фирмата – смяната на приоритетите изисква нова организация на ролите, отговорностите и правомощията;

• Налице е сливане, придобиване или продажба на части от бизнеса – необходимо е да се адаптират процесите и управлението на новите дейности спрямо новата структура на дружеството;

• Мотивацията на служителите в компанията е ниска – ролите и отговорностите са неясни, съществуват конфликти на интереси и др.

Наличието на сигнали за необходимостта от организационна промяна изисква своевременно предприемане на мерки за оптимизация на организационната структура с цел подсигуряване на дългосрочната конкурентноспособност на бизнеса.


Статията е подготвена от Некст Консулт – водещата компания за управленско консултиране в България