Столична община въведе нови уеб и ГИС технологии

Столична община подобрява услугите за граждани и бизнес в направление „Архитектура и градоустройство“. Вече всеки ще може да получава по-бързо и прозрачно в единен формат необходимите административни актове по отношение на разрешения за строеж, разрешения за поставяне и удостоверения за въвеждане в експлоатация.

Това става възможно след проект по въвеждане на цялостна технологична платформа за управление на административния процес в направление „Архитектура и градоустройство“, изградена от българската компания Мапекс. Платформата обединява необходимата информация и административни документи и позволява ефективно управление на процесите в областта на устройството на територията във всички 24 районни администрации.

Гражданите и бизнесът вече ще получават по-бързо и прозрачно административни актове в направление „Архитектура и градоустройство“

Осигурена е оперативна съвместимост на регистрите, а системата дава възможност да се събира, съхранява и предоставя в електронен вид за използване от администрацията, бизнеса и гражданите цялата необходима информация за конкретна географска единица.

Досега различните районни администрации работеха независимо една от друга и без автоматизирани инструменти, което удължаваше работата на служителите и забавяше времето за предоставяне на услуги към гражданите и бизнеса. Софтуерът, разработен от Мапекс, променя това, като унифицира и автоматизира процесите по изготвяне на административни актове.

Геоинформационната компания е изградила единна база данни за издадените към момента административни актове и е структурирала архивите за цялата столична община. Това позволява издаване на различни справки за конкретен имот и подобрява прозрачността за гражданите и бизнеса.

Служителите от направление „Архитектура и градоустройство“ вече имат на разположение три интернет-базирани приложения, които дават възможност за достъп до базата данни и извличане на информация от нея под формата на справки и подходяща визуализация. Улеснени са споделянето и достъпът до базите данни от районните администрации на Столична община, както и предоставянето на част от събраната актуална информация в публичното пространство, включително чрез интернет.

Цялата информация е интегрирана с ГИС технологии на Мапекс в интерактивна карта, която показва за всяка избрана географска точка, имот или парцел комплексна информация и пълен архив на издадените административни актове. По този начин значително ще бъдат подобрени прозрачността и проследяването на вече издадени административни актове за нуждите на гражданите и бизнеса.

Коментар