Единен геопортал вече доставя е-услуги

Благодарение на новия портал, всеки ще има по-бърз и удобен достъп до необходимата информация, заяви Александър Лазаров

Благодарение на новия портал, всеки ще има по-бърз и удобен достъп до необходимата информация, заяви Александър Лазаров

Агенция по геодезия, картография и кадастър пусна нови електронни услуги чрез единен геопортал. Кадастрално-административната информационна система е реализирана в рамките на мащабен проект по интеграция на регистрите на Агенцията.

Гражданите вече могат да подават много по-бързо и сигурно заявления за справки, свързани с кадастър, Геокартфонд, правоспособност, възражения срещу приети и не влезли в сила кадастрални карти.

„Успяхме да реализираме заедно с Агенцията по геодезия, картография и кадастър този изключително значим проект за гражданите. Благодарение на новия портал, всеки ще има по-бърз и удобен достъп до необходимата информация“, поясни Александър Лазаров, изпълнителен директор на бърлгарската фирма Мапекс, която внедри иновативното решение.

Новият портал е свързан с географските информационни системи на Агенцията – Софтуер за управление на данните от електронния архив, Информационна система за специализирана карта на черноморското крайбрежие и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър.

Новият портал е свързан с географските информационни системи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Новият портал е свързан с географските информационни системи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

В платформата са интегрирани кадастралният регистър и кадастралната карта на Агенцията, регистър Геокартфонд и специализираните регистри за морските плажове, брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти – държавна собственост, извън границите на населените места, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчни дюни, острови, включително и такива създадени в резултат на човешка дейност.

Новата Кадастрално-административна информационна система дава актуална информация от интегрираните регистри на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Всеки потребител може по електронен път да заяви извадка на едромащабни топографски карти, стар кадастрален или комасационен план на земеделски земи или кадастрален и регулационен план на населено място, информация за налични данни, да разгледа Кадастралната карта и кадастралните регистри, както и да отправи писмено възражение към Агенцията.

Коментар