ПУ „Паисий Хилендарски“ засили софтуерното обучение

Учебните планове на четирите нови специалности във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ включват обучение по софтуерни технологии с различни специализации

Четири нови магистърски програми стартира Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В зависимост от предходната диплома, обучението продължава 1 или 2 години, съобщиха от университета.

Новите магистърски специалности в направление „Информатика и компютърни науки“ заменят съществуващата до момента специалност „Софтуерни технологии“, поясни зам.-деканът доц. д-р Анна Малинова. Записването за всички магистърски програми на ФМИ започва от днес, 11 септември, и ще продължи до 11 октомври. Занятията ще се провеждат само в събота и неделя, от 14 октомври.

Учебните планове на четирите нови специалности включват обучение по софтуерни технологии със специализации в областите на мобилните системи и приложения, софтуерни архитектури и средства, графични среди и потребителски интерфейси и системи с изкуствен интелект.

Подобно на останалите магистърски програми във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и новите ще се изучават в продължение на 1 или 2 учебни години, съответно – 2 или 4 семестъра, в зависимост от предходната изучавана специалност. Едногодишните магистърски програми са за бакалаври и/или магистри по специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки”.

През 2017 г. беше извършена актуализация на учебните планове на специалностите по направлението, така че да отговарят на новия Закон за предучилищно и училищно образование, както и на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, обнародвана в Държавен вестник и влизаща в сила от учебната 2017/2018 година.

Коментар