Образователните системи запазват неравенството

Почти три пъти по-голяма е вероятността хората с основно образование да живеят в бедност, в сравнение с висшистите

Неравенството продължава да лишава прекалено много европейци от възможността да извлекат максимална полза от живота си, заяви Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, при представяне на новия обзор на Европейската комисия за образованието и обучението.

Твърде често образователните ни системи запазват неравенството – когато не се грижат за хората от по-бедните слоеве на населението, когато социалният статус на родителите определя образователните постижения и пренася бедността и намалените възможности на пазара на труда от едно поколение към следващото, допълни Наврачич.

Образователното равнище е важно при определяне на социалните резултати, сочи докладът. Почти три пъти по-голяма е вероятността лицата, които притежават само основно образование, да живеят в бедност или социално изключване, в сравнение с лицата с висше образование.

Най-актуалните данни на Обзора показват също, че през 2016 г. едва 44% от младите хора на възраст 18-24 години, които са завършили прогимназиален етап на средното образование, са били наети. Сред общото население на възраст между 15 и 64 години безработицата също е много по-висока при лицата, притежаващи само основно образование, в сравнение с тези, които имат висше образование (16,6% спрямо 5,1%).

В същото време социално-икономическият статус определя успеха на учениците: цели 33,8% от учениците от семействата в най-неравностойно социално-икономическо положение имат слаби резултати, в сравнение с едва 7,6% от техните връстници с най-привилегирован произход.

Една от целите на ЕС за 2020 г. е да се намали на 15% делът на 15-годишните ученици, които имат слаби умения по четене, математика и природни науки. Като цяло обаче в действителност ЕС се отдалечава от тази цел, особено при природните науки, където делът на учениците със слаби постижения се е увеличил от 16% през 2012 г. на 20,6% през 2015 г.

Особено уязвими са лицата, родени извън ЕС. През 2016 г. цели 33,9% от лицата на възраст 30-34 години, които живеят в ЕС, но са родени извън него, са имали ниска квалификация (прогимназиално или по-ниско образование), в сравнение с едва 14,8% от родените в ЕС техни връстници.

В ЕС инвестициите в образованието са се възстановили от финансовата криза и са нараснали леко (1% спрямо предходната година в реално изражение). Ръст е бил отчетен от около две трети от държавите членки. Четири държави са увеличили инвестициите с над 5%.

Коментари по темата: „Образователните системи запазват неравенството”

добавете коментар...

  1. Гошо

    Въпрос на ценности. Тези с ниския социален статус обикновенно не обичат и не искат да учат, не че не могат. Обикновенно не е до възможности.

Коментар