ЕС подсилва защитата на интелектуалната собственост

Eвропейската комисия обяви мерки, които да гарантират, че правата върху интелектуалната собственост са добре защитени. Целта е да бъдат насърчени европейските дружества, и по-специално МСП и стартиращите предприятия, да инвестират в иновации и творчество, съобщиха от Брюксел.

Очаква се представените тази седмица инициативи да улеснят предприемането на ефикасни действия срещу нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, както и производството по трансгранични съдебни спорове. Те са насочени към справяне с проблема с внасяните в ЕС фалшифицирани или пиратски стоки, които представляват 5% от общия обем на вноса и възлизат на стойност 85 млрд. евро.

Комисията също така насърчава преговорите за лицензии, които са справедливи и балансирани и възнаграждават предприятията за техните иновации, като същевременно позволяват и на други субекти да използват технологията, за да създават иновативни продукти и услуги.

По отношение на борбата срещу фалшифицирането и пиратството, Комисията си поставя за цел да лиши извършителите на нарушения на ПИС в търговски мащаб от приходните потоци, които правят престъпната им дейност доходоносна – това е така нареченият подход „следвай парите“, който е насочен към „големите риби“, а не към отделни лица. Тя също гарантира, че действията по прилагане са адаптирани към изискванията на днешната дигитална ера.

Комисията ще гарантиране еднакво високо равнище на правна защита и предсказуема съдебна рамка в целия ЕС и призовава държавите членки да полагат допълнителни усилия, като стимулират обучението на съдебните кадри, систематично публикуват решенията по дела за интелектуална собственост и насърчават създаването на инструменти за алтернативно разрешаване на спорове.

Мерките насърчават промишлеността да се бори с нарушенията на ПИС, вкл. инициативи като доброволните споразумения за рекламата на уебсайтове, за платежните услуги, транспорта и корабоплаването. Такива споразумения могат да доведат до по-бързи действия срещу фалшифицирането и пиратството, в сравнение със съдебните производства.

За да намали обема на фалшифицираните продукти, които достигат до пазара на ЕС, Комисията предлага да се засилят програмите за сътрудничество с трети страни (Китай, Югоизточна Азия, Латинска Америка) и да се създаде списък за наблюдение на пазарите, за които има информация, че извършват или улесняват извършването на съществени нарушения на ПИС.

Предвижда се още създаване на справедлива и балансирана система за патентите от съществено значение за стандарт (ПСЗС), които защитават много ключови технологии, част от световни отраслови стандарти като Wi-Fi или 4G. Системата за ПСЗС трябва да съвместява две цели: производителите на продукти могат да получат достъп до съответните технологии при прозрачни и предвидими правила за лицензиране; същевременно патентопритежателите биват възнаградени за своите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и дейности по стандартизация, така че да бъдат стимулирани да предлагат своите най-добри технологии за включване в стандартите.

По-голямата прозрачност и предвидимост би трябвало да дадат на ЕС, вкл. на многото европейски стартиращи предприятия, преднина в световната надпревара за технологични иновации и възможност за оползотворяване в пълен обем на потенциала на технологиите от пето поколение (5G) и интернет на предметите. Комисията ще следи отблизо напредъка по предложените мерки и ще прецени дали са необходими по-нататъшни стъпки.

Коментар