ЕС разгръща мащабна програма за цифрови технологии

Първата програма за цифрови технологии в ЕС ще бъде подкрепена с финансиране от 9,2 млрд. евро

Европейската комисия предложи днес да бъде създадена първата програма в областта на цифровите технологии за Европа и да бъдат инвестирани 9,2 млрд. евро за привеждане на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021-2027 г. в съответствие с увеличаващите се цифрови предизвикателства.

Със стратегията за цифров единен пазар бе създадена нормативна уредба, подходяща за цифровата ера. Тя трябва да бъде съчетана със също толкова амбициозни финансиране и инвестиции в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, за да се повиши международната конкурентоспособност на ЕС и да се развие стратегическият капацитет на Европа в областта на цифровите технологии, посочват от Брюксел.

Този стратегически капацитет е свързан с високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и специализираните умения в областта на цифровите технологии и ще гарантира тяхната достъпност и широкото им използване в икономиката и обществото от страна на предприятията и публичните администрации.

„Фактът, че разполагаме с първата общоевропейска програма в областта на цифровите технологии, е важна стъпка към укрепването на лидерската позиция на Европа по отношение на цифровата трансформация. Ще инвестираме в ключов стратегически капацитет в областта на цифровите технологии, като изкуствен интелект, високопроизводителни изчислителни технологии и киберсигурност”, коментира Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество.

Един от основните стълбове на програмата ще бъдат инвестициите в гражданите на Европа, за да придобият те специализирани умения в областта на цифровите технологии, които са им необходими за достъп до най-новите технологии и тяхното използване, подчерта Габриел. Предложението на Комисията е насочено към пет области:

Суперкомпютри: с 2,7 млрд. евро ще се финансират проекти за ускоряване и укрепване на изчисленията със суперкомпютри и обработката на данни в Европа, което е от решаващо значение за развитието в много области – от здравното обслужване и възобновяемата енергия до безопасността на автомобилите и киберсигурността. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ще има за цел изграждането на инфраструктура за високоскоростни изчисления и за обработка на данни на световно равнище с производителност от порядъка на един екзафлопс до 2022-2023 г. и над един екзафлопс до 2026-2027 г.

Изкуствен интелект: 2,5 млрд. евро са предвидени за подпомагане на разпространяването на изкуствения интелект в европейската икономика и обществото. Комисията предлага да се създадат общи „европейски библиотеки” от алгоритми, които ще бъдат достъпни за всички и ще помагат на публичния и частния сектор да откриват и получават решенията, които са най-полезни с оглед на техните нужди. Отворени платформи и пространства за данни за изкуствения интелект ще бъдат предоставени навсякъде в ЕС в центровете за цифрови иновации, осигурявайки съоръжения за тестване и знания за малки предприятия и местни новатори.

Киберсигурност и доверие: 2 млрд. евро ще бъдат инвестирани за защита на цифровата икономика, обществото и демокрацията в ЕС чрез укрепване на кибернетичната отбрана и на индустрията на Съюза в областта на киберсигурността, финансиране за съвременно оборудване и инфраструктура за киберсигурност и подкрепа за развитието на необходимите компетенции и знания. Предложението се основава на широкия набор от мерки за киберсигурност, представени през септември 2017 г., и на първото общоевропейско законодателство в областта на киберсигурността, което влезе в сила през май 2018 г.

Цифрови умения: с инвестиция от 700 млн. евро ще се гарантира, че настоящата и бъдещата работна сила имат възможност лесно да придобият специализирани умения в областта на цифровите технологии чрез дългосрочни и краткосрочни курсове за обучение и стажове, независимо от това коя е тяхната страна членка на пребиваване. В рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа центровете за цифрови иновации ще изпълняват целеви програми, за да помогнат на персонала на малки и средни предприятия и публични администрации да придобие специализираните умения, които са необходими за достъп до новите възможности, предоставяни от изчисленията със суперкомпютри, изкуствения интелект и киберсигурността.

Гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото: 1,3 млрд. евро ще бъдат използвани за цифровата трансформация на публичната администрация и обществените услуги и за гарантиране на тяхната оперативна съвместимост на равнище ЕС, както и за улесняване на достъпа до технологии и ноу-хау за всички предприятия, особено МСП. Центровете за цифрови иновации ще бъдат единни звена за контакт за малки и средни предприятия и публични администрации, като предоставят достъп до технологичен експертен опит и експериментални съоръжения, както и съвети за по-добро оценяване на икономическата обосновка на проекти в областта на цифровата трансформация. Ще бъде подпомагана мрежа от центрове за цифрови иновации, като по този начин ще се осигури възможно най-голямо географско покритие в Европа.

Коментар