Повечето работни места могат да бъдат частично автоматизирани

Развитието на технологиите създава несигурност относно бъдещите последици от автоматизацията и цифровизацията, сочи годишният преглед на Европейската комисия за заетостта и социалното развитие, посветен на променящия се свят на труда.

„Европейската икономика нараства по-бързо и равномерно, отколкото преди. Това благоприятства заетостта, подсилва доходите на домакинствата и подобрява социалните условия. Технологичните промени имат голям потенциал за насърчаване на растежа и създаване на работни места, но само ако ние сме тези, които моделират тази промяна“, заяви комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност – Мариан Тейсен.

Според него, европейският стълб на социалните права служи за ориентир как всички да се подготвим за това преобразование. „Нашите предложения са реализация на стълба на практика чрез предоставяне на европейците на по-добро образование и умения през целия им живот, както и чрез гарантиране на основни права на всички работници в бързо променящата се сфера на труда посредством прозрачни и предвидими условия на труд и достъп до социална закрила“, посочи още Тейсън.

Технологичният напредък е от ключово значение за увеличаване на общата производителност. Същевременно този напредък е свързан със замяна на рутинните задачи, неизискващи висока квалификация, и с повишаване на прага на уменията, определящи пригодността за заетост.

Въпреки че няма категорично заключение относно евентуалната степен на въздействие на технологиите върху работните места, проучванията показват, че при наличие на повтарящи се рутинни задачи работните места са най-податливи на пълна или частична автоматизация; според едно проучване от 37% до 69% от работните места биха могли да бъдат частично автоматизирани в близко бъдеще.

Ключово значение за адаптирането към променящия се свят на труда имат подобряването на образованието и ученето през целия живот, както и това да се гарантира, че пазарът на труда и институциите за социална закрила са съобразени с тази цел. Чрез своите програми и партньорства Комисията създава възможности за хората в Европа да придобият по-високи умения на всички равнища.

Новите технологии допринасят за увеличаване на броя на работещите с нестандартна заетост и на самостоятелно заетите лица. Ползите се изразяват в повишена гъвкавост и по-добър баланс между професионалния и личния живот, като се предлагат и нови възможности за хората, включително хората с увреждания и възрастните, да навлязат или да останат на пазара на труда.

Налице е обаче връзка между нарастването на нестандартната заетост и влошаването на условията на труд, свързано с повишена нестабилност на доходите, понижена сигурност на работните места и недостатъчен достъп до социална закрила. Такъв например е случаят с работниците през платформи. В тази ситуация Комисията излиза с предложения за модернизиране на законодателството в областта на пазара на труда и на системите за социална закрила, за да се отговори на новия свят на труда.

В предложението за директива за по-прозрачни и предвидими условия на труд са включени нови минимални стандарти за всички работници, включително за хората с нестандартни форми на заетост. А с предложението за препоръка относно достъпа до социална закрила се насърчават държавите членки да предоставят достъп до социално осигуряване на всички работници и на самостоятелно заетите лица, включително възможностите за прехвърляне на права между работни места и трудови статуси.

Коментари по темата: „Повечето работни места могат да бъдат частично автоматизирани”

добавете коментар...

  1. Бастет

    И какво ще работят хората за прехраната си?

Коментар