ЕС въвежда нови правила за ДДС в онлайн търговията

„Постепенно запълваме пролуките, заради които изтичат данъчни приходи“, заяви комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси (източник: Европейска комисия)

Държавите-членки на ЕС постигнаха съгласие относно относно нови правила, които проправят пътя за по-добро събиране на ДДС върху онлайн продажбите, съобщиха тази седмица от Европейската комисия. Подобрените мерки са необходими, за да се опростят правилата за ДДС за продажбите на стоки онлайн и да се гарантира, че онлайн пазарите изпълняват своята роля в борбата срещу данъчните измами.

Правилата ще осигурят плавно въвеждане на новите мерки във връзка с ДДС за електронната търговия, които бяха договорени през декември 2017 г. и ще влязат в сила през януари 2021 г. Те следва да помогнат на държавите-членки на ЕС да възстановят загубите от данъчни приходи в сектора, възлизащи на 5 млрд. евро годишно (очаква се до 2020 г. тази сума да достигне 7 млрд. евро).

Министрите на икономиката и финансите на държавите членки взеха това решение на своята среща в Брюксел в сряда. По този повод комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Постепенно запълваме пролуките, заради които изтичат данъчни приходи, а държавите-членки на ЕС се лишават от средства, които може да се използват за инвестиции и обществени услуги“.

„Същевременно модернизираме правилата за ДДС и ги приспособяваме към условията на икономиката на ХХI век, която се характеризира с все по-голяма степен на цифровизация и глобализация. Благодарение на това предприятията могат да очакват плавен преход към по-широката система на ДДС в областта на електронната търговия, която ще бъде въведена през 2021 г.“, коментира Московиси.

Борба с неспазването на разпоредбите за ДДС

Дружествата от държави извън ЕС, включително фирмите, които използват складове или т. нар. „логистични центрове“ в ЕС, могат да продават стоки на потребителите в ЕС чрез онлайн пазари. За данъчните органи често може да е трудно да съберат дължимия върху тези стоки ДДС.

Според мерките, които бяха договорени през декември 2017 г., ще се счита, че когато онлайн пазарите способстват за продажбата на стоки на стойност до 150 евро от дружества извън ЕС, които използват техните платформи, за клиенти в ЕС, те действат като продавач.

Важно е да се отбележи, че същите правила ще се прилагат и когато предприятия извън ЕС използват онлайн платформи за продажба на стоки, независимо от тяхната стойност, от т. нар. „логистични центрове“ в ЕС, като по този начин данъчните органи ще могат да изискват ДДС върху такива продажби.

Онлайн платформите ще трябва също така да водят отчетност за продажбите на стоки или услуги, осъществени от предприятията, които използват платформите.

В договорените правила се постановява кога се счита, че онлайн пазарите способстват за такива доставки, и кога — не, като се изхожда от това дали те определят реда и условията на доставката и дали участват в плащането или поръчването и доставянето на стоките. В правилата освен това се посочва подробно каква отчетност трябва да водят платформите, които способстват за доставките на стоки или услуги за клиенти в ЕС.

Нова система на ДДС за онлайн търговците 

С предложените правила за прилагане ще се гарантира, че от 2021 г. всички предприятия, които продават стоки онлайн, ще разполагат с нова система на ДДС. Благодарение на планираните нововъведения онлайн предприятията ще могат да използват в максимална степен предимствата на европейския единен пазар.

Мерките предвиждат въвеждане на актуализиран електронен бизнес портал за ДДС (или т. нар. „обслужване на едно гише“), който ще позволи на онлайн търговците да изпълняват своите задължения във връзка с ДДС в ЕС чрез лесен за използване онлайн портал на собствения им език.

Без този портал търговците щяха да са длъжни да се регистрират по ДДС във всяка държава — членка на ЕС, в която възнамеряват да продават — именно това изискване фирмите посочват като една от най-сериозните пречки пред малките предприятия, извършващи презгранична търговия. Системата беше въведена през 2015 г. за доставчиците на електронни услуги и вече функционира ефективно.

Окончателното приемане на новите правила ще бъде възможно, след като Европейският парламент издаде своето консултативно становище. Държавите членки обаче ще могат да използват приетите днес правила, за да започнат да разширяват своите информационно-технологични системи.

Следващи стъпки

Новите правила за ДДС ще се прилагат от 1 януари 2021 г., като държавите членки ще трябва да въведат новите разпоредби на Директивата за ДДС в националните си законодателства до края на 2020 г. Предприятията, които желаят да ползват разширеното „обслужване на едно гише“ във връзка с ДДС, може да започнат да се регистрират в държавите членки от 1 октомври 2020 г.

Общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) играе важна роля на единния пазар в Европа. ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2015 г. са събрани над 1 трилион евро, което представлява 7% от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС.

Коментар