Създават система за управление на водите

На пресконференция в София бе обявена първа фаза от проекта за изграждане на Национална система за управление на водите (снимка: ЕСРИ България)

Министерство на околната среда и водите обяви старта на проект за създаване на система за управление на басейна на река Искър (СУВ-БРИ), като първа фаза на Националната система за управление на водите в реално време (НСУВРВ).

Изпълнител на проекта е Консорциум „Български поречия”, стана ясно на пресконференция в София тази седмица. Целта е предотвратяване и управление на риска от наводнения и неблагоприятните последици за хората и околната среда чрез централизираното събиране, обработване и анализ на информацията в реално време.

Повече от 1 300 000 души живеят в 4-те идентифицирани района със значителен потенциален риск от наводнения, попадащи в басейна на р. Искър. Очаква се системата да подпомогне административните структури, които участват в управлението на водите, както в превантивните действия, така и в случай на бедствия.

Проектът ще се реализира с използване на ГИС платформа на ESRI, която е внедрена също от НАТО, ООН, ЕК, Европейската агенция по околна среда и други организации. ГИС компонентата на системата ще бъде разработена от ЕСРИ България.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” в рамките на приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”, както и със средства от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Коментари по темата: „Създават система за управление на водите”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Блондита ще създават система.

Коментар