Стартира най-мащабният ГИС проект у нас

На среща в МТИТС бе даден стартът на ГИС проекта „Единна информационна точка”

Проектът за изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка” стартира официално днес на среща в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с участието на изпълнителя ЕСРИ България и представители на над 30 организации.

Амбициозната цел на проекта е да се съберат на едно място и интегрират данни за трасетата на цялата техническа инфраструктура на България – електронни съобщителни мрежи, ВиК, газ, пътна, жп и електро инфраструктура, топлопроводи, улично осветление и др.

Към настоящия момент липсва информация относно изградената физическа инфраструктура, подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи, което води до дублиране на инфраструктура или увреждане на вече съществуващата и като краен резултат – ненужно влагане на повече средства и време в сходни дейности.

Липсва също така информация за планираните дейности по изграждане на физическа инфраструктура и разполагане на електронни съобщителни мрежи.

Основен проблем е и липсата на обща информационна база данни за органите, компетентни да издават съответните актове, както и на ясни правила за формиране на таксите (тарифите) за издаването им, образци на документи за получаване на разрешения и други актове.

Разполагането на кабелни електронни съобщителни мрежи и на мрежи с друго предназначение в една и съща територия по различно време често пъти води до многократни разкопавания, шум и замърсяване на тази територия.

Реализацията на проекта цели решаването на всички тези проблеми в сектора.

„Обединяването на цялата информация в единна Географска информационна система ще гарантира повишаване прозрачността и стимулиране на инвестициите във високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура”, каза Димитър Геновски, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проектът е в съответствие с изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и разпоредбите на Законa за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

„Реализацията на проекта ще даде възможност да се събира, съхрани и предостави за използване от специалистите, гражданите и бизнеса цялата необходима информация и ще осигури условия за ефективно управление на дейностите по отношение на предоставяне на услуги, свързани с широколентова инфраструктура”, каза Христо Христов, ръководител на проекта от страна на МТИТС.

Ще се осигури също така възможност за обмен на информация на специалистите от МТИТС с други държавни структури (министерства и комисии), областните управи и общините, както и за предоставяне на част от събраната актуална информация в публичното пространство, включително чрез интернет, допълни Христов.

Проектът, базиран на ГИС платформа от Esri Inc., е финансиран от Оперативна програма „Добро управление” и е със срок на изпълнение 8 месеца от датата на подписване на договора. Системата ще бъде разработена от ЕСРИ България.

Коментар