БСК настоява за електронна трудова книжка

Електронната трудова книжка ще минимизира негативните последици за работещите, които съществуват сега при загуба и унищожаване на трудовата книжка, липса на печати и подписи, и пр. (снимка: CCO Public Domain)

Българската стопанска камара (БСК) настоява да бъде възобновен дебатът за създаване на електронна трудова книжка, която постепенно да замести хартиената, като посоката е създаване на електронно трудово-осигурително досие.

На създадената към Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) работна група през 2014 г. идеята срещна подкрепата на всички представителни организации на работодателите и на работниците и служителите, както и на ИА „Главна инспекция по труда”. Независимо от взетото решение съставът на работната група да бъде разширен с представители и на други заинтересовани институции (НАП и НОИ), действия в тази посока не бяха предприети и на практика дейността на групата беше замразена, припомнят от БСК.

Сред ползите от въвеждане на електронна трудова книжка, която да бъде част от бъдещо трудово-осигурително досие на гражданите, представяни многократно от БСК, са:

Минимизиране на негативните последици за работещите, които съществуват сега при загуба и унищожаване на трудовата книжка, липса на печати и подписи, и пр.;

Повишаване нивото на контрол при спазване на трудовото законодателство и увеличаване броя на предоставяните електронни услуги и намаляване на дела на трудово-осигурителни измами. Чрез електронизиране на трудовата книжка ще се осигури достъп до вписаната в нея информацията в реално време на различни институции и заинтересовани страни (работник/служител, работодател, контролни органи и др.);

Намаляване на административната тежест за работодателите – отпадане на необходимостта от връчването на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ на работника или служителя, издаване на УП 2 и УП 3, тъй като информацията ще се попълва в електронната трудова книжка;

Структуриране и обединяване на информацията в национален обхват, което позволява допълнителен анализ, който да се ползва като допълнителен инструмент при формиране и провеждане на политики на пазара на труда;

Електронният регистър предоставя възможност за последващ обмен и интегриране на данни с информационните регистри на други институции – напр., ГРАО, НАП, НОИ, НЗОК и др.

Изграждането на обща информационна система, позволяваща събиране, обработване и ползване на поддържани в електронен вид данни от трудовата книжка, следва да се администрира централизирано и да обединява информация от цялата страна, както и да бъде включено в плановете за изграждане на електронното правителство на България, казват от БСК.

Според експертите на Камарата, проектът за нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, публикувана на Портала за обществено обсъждане на 24 септември т.г., се правят само козметични и структурни промени в действащата Наредба, без да се решават важни, належащи практически проблеми.

Коментар