Готов е публичният регистър на проектите за е-управление

Нова система ще оптимизира разходите за информационни технологии в администрацията
(снимка: CC0 Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” ще осъществява по изцяло нов начин прозрачен контрол по целесъобразност на разходите за ИКТ и е-управление в административните органи на нива бюджетиране, планиране и изпълнение на проекти и провеждане на обществени поръчки за информационни системи.

Това е възможно с вече с готовите „Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление” и „Регистър на проектите”, разработени по проект, на който ДАЕУ е бенефициент.

Агенцията демонстрира в реално време ползите за административните органи от разработените по проекта системи:

Осъществяване от страна на ДАЕУ на изцяло нов контрол по целесъобразност на разходите за ИКТ и е-управление на административните органи;

Улесняване и автоматизиране в максимална степен на начина, по който административните органи изпълняват задълженията си във връзка с разпоредбите на чл. 7в, т. 10, чл. 7г, чл. 7д, чл. 56 и чл. 58а от Закона за електронното управление;

Улесняване и ускоряване на работата, както и обезпечаване контрола на по-високо ниво на вътрешните процедури по обезпечаване на законовите задължения на председателя на ДАЕУ.

Публичен модул на системата и на регистъра, който  осигурява достъп до всички утвърдени разходи на административните органи за ИКТ и е-управление, техните проекти, обществени поръчки за изграждане на информационни системи, включително техния статус на изпълнение и др.

Портал за разработчици, в рамките на който се осигурява и достъп до публично хранилище със система за контрол на версиите на изходния код на всички проекти за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги.

Предоставяна чрез Портала за разработчици нова електронна административна услуга на ДАЕУ „Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност”.

С реализиране на проекта се осигурява възможност за оптимизиране на разходите за информационни технологии в администрацията, прекратяване на повторната реализация на идентични обществени поръчки и повишаване на прозрачността при изразходване на публични средства за електронно управление.

Чрез новият Портал за разработчици държавата ще има възможност да ползва многократно и без дублиране на публични разходи, за нуждите на различни администрации, вече готови софтуерни разработки, които са собственост на държавата, подчерта Стоян Цонев, ръководител на проекта.

Проектът е на обща стойност 722 557 лева и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Коментар