ГИС изследване открива подходящи места за ПАВЕЦ

Изборът на място за помпено-акумулиращи ВЕЦ е предизвикателство
(снимка: CC0 Public Domain)

В текущия ускорен преход към възобновяеми енергийни източници все по-голяма и сложна задача за решаване е съхранението на енергията. Една от доказаните технологии за това е ПАВЕЦ – помпено-акумулираща водноелектрическа централа. Сега изследователи са разработили метод за технологична оценка на местата, които са най-подходящи за изграждане на подобни съоръжения. Тя се базира на ГИС – геоинформационни системи – и многослоен анализ.

Възобновяемите енергийни източници не отделят вредни емисии, но характерно за повечето от тях е, че са непостоянни: слънцето не грее перманентно, нито вятърът духа равномерно през цялото време. Вярно е, че има и енергийни източници, които могат да осигурят равномерно и постоянно производство на електроенергия – например геотермалните системи – но те са доста слабо разпространени. Делът им във възобновяемия енергиен микс е малък. Това налага търсенето на решения за съхранение на енергията от времето на производството ѝ до момента, в който стане нужна.

ВЕИ и батерии

Най-активно в момента се говори за батерии, отбелязва PV Magazine. Произвеждат се всякакви батерии – от малки домашни системи, които могат да захранват едно домакинство, до такива от комунален клас, които могат да осигурят електрозахранването на цял град за няколко дена подред.

Има обаче и друг вид батерии – такива, които съхраняват енергията не чрез химическа реакция, а механично. Една от тях е ПАВЕЦ – помпено-акумулираща водноелектрическа централа. По същество това е ВЕЦ, която обаче използва излишъка от електроенергия за изпомпване на водата в резервоар, разположен високо, а при повишаване на търсенето пуска изпомпаната вода надолу, за да завърти водните турбини.

Тук е редно да се отбележи и, че по света нараства броят на системите за съхранение на енергия, които по аналогичен начин „вдигат” и „спускат” не вода, а различни форми на тежести. Това може да бъде, например, голям бетонен блок с тегло няколко тона, който се спуска в шахта от изоставена мина.

Място за ПАВЕЦ

Изборът на място за помпено-акумулиращи ВЕЦ е предизвикателство. Подобен инфраструктурен проект не само коства огромни инвестиции, но има и значително влияние върху околната среда, така че няма място за грешки.

Сега група учени от университета Ал-Азхар и Висшия институт по инженерство и технологии в Гиза в Египет са разработили модел на географска информационна система (ГИС), базиран на дистанционно наблюдение, за да идентифицира подходящи места за изграждане на ПАВЕЦ.

Моделът се основава на многокритериален анализ на решенията. Това е техника за вземане на решения, която отчита многоизмерни фактори и позволява сравнение на технологиите чрез комбиниране на отделни критерии в един цялостен подход.

Предложената техника отчита напора и разликата в котите на проекта за помпени ВЕЦ, разстоянието между напорната тръба и дължината на базовата инсталация, наклоните на площадката и наклона на земната повърхност, разстоянието до електроразпределителната мрежа и пътните мрежи и пригодността на почвата. Той също така взема предвид ограничения като например предназначението на земята от гледна точка на нейното използване, защитените територии и други регулации.

Тестване в Египет

Моделът е тестван за цялата територия на Египет и по-специално в буферна зона с 5 км разстояние около повърхностите на водните тела. „Тази област граничи с Палестина на североизток; с Червено море на изток; със Судан на юг; с Либия на запад; със Средиземно море на север”, уточняват учените.

Събраните набори от данни са преобразувани в растерни слоеве с данни, а стойностите на пригодност варират от „висока пригодност” до „ниска пригодност”. Използваните класификационни стойности варират от 1 до 10, като 10 е най-подходящото за ПАВЕЦ.

„Бяха открити 62 потенциални места за оптимални помпени съоръжения, считани за огромни национални ресурси”, съобщиха изследователите. „Обектите с висока пригодност обхващат обща площ от 652,79 кв. км., като 12 обекта са концентрирани главно в провинция Асуан, по поречието на река Нил”.

Коментар