PV панелите запазват 80% от капацитета си за 30 години

Макар че разходите за соларна енергия са намалели рязко през последното десетилетие, степента на деградация на панелите не е нараснала (снимка: CC0 Public Domain)

Повечето нови фотоволтаични панели успяват да запазят капацитета си на ниво над 80% дори след 30 години работа, установи проучване на националната лаборатория Sandia при Министерството на енергетиката на САЩ.

Изследователите приключиха петгодишно проучване за разграждането на слънчевите модули в техния ранен живот. В анализа са изследвани 834 наземни полеви фотоволтаични модула, представляващи 13 вида от седем производителя в три климатични зони.Докладът, наскоро публикуван в Progress in Photovoltaics, изследва общо 23 системи. За шест от изследваните инсталации е установено, че скоростите на деградация са ниски и модулите ще работят добре след изтичане на гаранционните срокове.

Същевременно 13 системи демонстрират способността да удължат живота си над 30 години. „Животът“ в това проучване се дефинира като времето, през което един панел произвежда електричество над 80% от това в началния си живот.

В доклада се казва още, че разходите за модули са спаднали с 85% от 2010 г. насам най-вече поради икономии от мащаба, по-висока ефективност, автоматизация на производствените линии, промени в компонентите и спецификациите на материалите, например задните листове. По-ниските разходи са довели до превръщането на слънчевата енергия в централна част от изграждането на енергийна инфраструктура днес.

Проучването на деградацията показа, че тя е „силно нелинейна във времето“ и в някои типове модули присъстват сезонни вариации. Междинните и средните стойности на скоростта на разграждане от -0,62%/година и -0,58%/година съответстват на скоростите, измерени за по-стари модули.

Изводите от доклада са с уточнението, че липсват дългосрочни полеви данни за най-съвременните клетъчни и модулни технологии.Като цяло нивата на деградиране, открити в работещите системи, са в рамките на стойностите, наблюдавани в модулните технологии, типични за миналото от 1979 до 2014 г. Проучването заключава, че въпреки че разходите за соларна енергия са намалели рязко през последното десетилетие, степента на деградация не изглежда да е засегната.

Коментар