Италия направи интерактивна карта за енергийните общности

Енергийните кооперативи в Италия вече могат да ползват интерактивна карта на подстанциите (графика: екранна снимка на картата)

Италианската енергийна агенция Gestory dei Servizi Energetici (GSE) пусна онлайн карта, чиято задача е да помогне на енергийните общности да идентифицират точките за свързване към мрежата.

Енергийните общности представляват полузатворени групи от домакинства и фирми, които търгуват с възобновяема енергия помежду си. Обичайно основни участници са семейства и компании, които имат фотоволтаични покриви или други малки ВЕИ инсталации, и които се намират физически близо едни до други. Те продават електроенергията, добита от маломерните си инсталации, на други членове на общността. В енергийните кооперативи могат да участват и домакинства, които нямат фотоволтаици или други ВЕИ – в този случай те са само купувачи на тока от съседите.

Предимството на енергийните общности е главно в оползотворяването на излишната електроенергия, произвеждана от соларните покриви. Обичайно цените за изкупуване на ВЕИ електричеството в енергийните общности са по-добри от тези, които се прилагат при продаване „към мрежата“. От гледна точка на купувачите пък цените са по-изгодни от тези „на мрежата“.

В европейските страни, където е регламентирано функционирането на еленргийните общности, често срещано е изискването всички от кооператива да са свързани към една и съща подстанция на електропреносната мрежа.

Именно затова е съществено, че GSE публикува интерактивна карта на първичните подстанции в Италия. Инструментът позволява на потребителите да локализират точките на свързване за енергийни общности, както се изисква от италианското законодателство.

От GSE се изисква да актуализира интерактивната карта на всеки две години. В момента картата изброява приблизително 2000 първични подстанции в цялата страна.

В Италия енергийните общности получават специални тарифи за споделени системи за възобновяема енергия до 200 kW, а излишъкът от енергия може да се инжектира в мрежата без компенсация. Това прави енергийните общности привлекателни.

Коментар