Услугите тласкат напред пазара на облачни ERP

Публичните “облачни” системи правят ERP достъпни дори за най-малкия бизнес
(снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на облачни ERP системи се очаква да нарасне от 72,2 милиарда долара през 2023 г. до 130,5 милиарда долара до 2028 г. при средногодишен темп на растеж от 12,6% през прогнозния период, според нов доклад на MarketsandMarkets.

Облачните ERP решения са предназначени да улеснят интеграцията с друг софтуер и услуги. Те често включват отворени API (приложни програмни интерфейси) и конектори, които правят лесно свързването на ERP системата с широк набор от приложения на трети страни. Това позволява на бизнеса да си изгради по-всеобхватна и взаимосвързана технологична екосистема, интегрирайки ERP с други бизнес-платформи като системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), за електронна търговия, инструменти за анализ и други приложения, допринасящи за по-рационализирана и ефективна работа.

Освен това управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и управлението на проекти са неразделни компоненти на цялостно облачно ERP решение. CRM подобрява взаимодействието с клиентите чрез централизиране и анализиране на клиентски данни, което позволява по-добри продажби и обслужване. Тази интеграция на данни с ERP подобрява вземането на решения, управлението на инвентара и прогнозирането на търсенето.

Управлението на проекти в рамките на ERP улеснява ефективното разпределение на ресурсите, проследяването на задачите и съвместната работа, като гарантира спазването на сроковете и бюджетите. Когато са интегрирани с облачна ERP система, модулите за управление на проекти се възползват от достъп до данни в реално време, мащабируемост и достъпност отвсякъде. Това рационализира дейностите, повишава производителността и стимулира растежа.

Комбинирането на CRM и управление на проекти с облачно ERP решение помага на бизнеса да подобри взаимоотношенията с клиентите, да рационализира процесите и да подобри организационната ефективност.

Услугите ще се развиват най-бързо

Пазарът на облачни ERP условно се дели на решения и услуги. Сегментът на услугите се очаква да има най-висок средногодишен темп на растеж през периода до 2028 г.

Услугите се категоризират на управлявани услуги и професионални услуги. Сегментът на услугите ще играе решаваща роля в допълването на софтуерните решения, предлагайки обучение, поддръжка, дейности по внедряване и интеграция, както и консултантски услуги.

Доставчиците на услуги помагат на бизнеса за ефективно внедряване на ERP, приспособяването ѝ към конкретни организационни нужди и осигуряване на безпроблемна интеграция със съществуващата инфраструктура. Те предлагат програми за обучение на потребителите, улесняване на миграцията на данни и предоставяне на стратегически насоки за привеждане в съответствие на ERP стратегиите с бизнес-целите. Накратко, услугите са инструмент, подпомагащ организациите да използват пълния потенциал на ERP в облака.

Публичният облак ще доминира

Внедряванията зависят от инсталации в публични или в частни облаци. Въз основа на режима на внедряване се очаква сегментът на публичния облак да представлява най-големия пазарен дял през прогнозния период.

Разгръщането на публичния облак е ключово за пазара на облачни ERP. Те биват хоствани в публична облачна инфраструктура, предоставена от индустриални гиганти като Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure или Google Cloud Platform (GCP), и предлагат няколко ключови предимства. Първо и най-важно, те елиминират необходимостта от значителни предварителни инвестиции в хардуер и софтуер. Това прави ERP решенията по-достъпни за организации от всякакъв размер. Демократизацията на ERP технологията позволява на по-малките предприятия да се конкурират при равни условия с по-големите.

Второ, използването на публичен облак гарантира мащабируемост и гъвкавост. Бизнесът може бързо да мащабира своите ERP ресурси, увеличавайки или намалявайки ги в зависимост от променящите се нужди.

Не на последно място глобалното присъствие на доставчиците на публични облаци гарантира наличността и достъпността, както и възможностите за възстановяване след бедствие. А това означава намаляване на рисковете от прекъсване и подобряване на непрекъсваемостта на бизнеса.

Коментар