Дигитални технологии за здравето – мобилните платформи движат растежа

Телездравеопазването процъфтява след пандемията и благодарение на масовото разпространение на смартфони и носими устройства (снимка: CC0 Public Domain)

Цифровите системи за здравеопазването ще донесат общо 180,2 милиарда долара приходи на доставчиците на този род технологии през 2023 г. Сумата ще нараства средно с по около 25% всяка година до 2028-а, за да достигне 549,7 милиарда долара в края на периода, според нов доклад на Markets and Markets.

В основата на пазарния растеж, когато става дума за дигиталните технологии за здравна грижа, ще е разширяването на услугите за телемедицина и телездравеопазване, наред със засилената ангажираност и подобрените възможности за пациентите, както и увеличените инвестиции в стартъпи за разработване на здравни технологии.

От друга страна, променливостта в инфраструктурата за здравеопазването и цифровата грамотност, проблемите с реимбурсирането и плащанията са някои от факторите, които ще затрудняват растежа на пазара.

Хардуер преди всичко

Очаква се хардуерният сегмент да нараства с най-високия средногодишен темп през прогнозния период. Динамиката ще се дължи на повишеното търсене на удобни здравни решения сред пациентите, възприемането на подобрените здравни грижи и дейности сред доставчиците на здравни услуги и разширяването на телездравеопазването и управлението на хронични заболявания. Така на втори план ще останат софтуерът, услугите и приложенията за дигитално здравеопазване.

Телездравеопазване

От гледна точка на технологията, пазарът на дигитални здравни решения е сегментиран на телездравеопазване, мобилни системи за здраве, информационни системи за управление на здравето и дигитална терапия. Сегментът на телездравеопазването представлява най-големият дял от световния пазар през 2022 г. Фактори като увеличеното търсене на дистанционни здравни услуги, особено след пандемията, ускориха възприемането на телездравеопазването.

Приложения за управление на хронични заболявания

Системите за управление на хронични заболявания ще представляват най-голям дял от пазара през периода до 2028 г. Причините са в нарастващото разпространение на хроничните заболявания, застаряващото население и здравните проблеми, свързани с начина на живот. Този род технологии ще изпреварват другите сегменти като системите за поведенческо здраве, фитнес и др.

Пациентите в основата на растежа

От гледна точка на крайните потребители пазарът на дигитални здравни системи е сегментиран на доставчици, пациенти и потребители. Пациентите ще имат най-голям принос за растежа. Високият ръст на тази ниша се дължи на нарастващата осведоменост за управлението на собственото здраве, разпространението на смартфони и носими устройства, което прави проследяването и наблюдението на личното здраве по-достъпно и удобно.

Най-голям растеж в Азиатско-тихоокеанския регион

Азиатско-тихоокеанският регион се очаква да нараства с най-висок среден годишен темп през прогнозния период. Тенденцията може да се отдаде на огромното по брой население, увеличаващите се разходи за здравеопазване, разпространението на мобилните технологии сред всички възрасти и нарастващите хронични заболявания.

Правителствата в региона прилагат множество инициативи за насърчаване на дигитални здравни решения, включително интензивно финансиране на научни изследвания и въвеждане на регулаторни рамки за гарантиране на безопасността и поверителността на пациентите.

Динамика на пазара на дигитално здравеопазване

Водещ фактор за развитието на пазара на дигитални системи за здравеопазване ще е нарастващото навлизане на смартфони, таблети, носими устройства и други мобилни платформи. Ключовите ограничения ще произтичат от високите разходи за внедряване на цифрови здравни решения.

Като водеща възможност анализаторите посочват увеличаването на напредъка и възприемането на цифровото здравеопазване. Главно предизвикателство във всички региони и сегменти остават съображенията за сигурността и неприкосновеността на личните данни.

Коментар