26 млн. евро за е-обмен между администрациите

Днес Европейската комисия прие работната програма ISA, която предвижда 26, млн. евро за действия в подкрепа на електронното сътрудничество между публичните администрации в страните членки на ЕС. Решението трябва да помогне на администрациите да обменят информация по-лесно помежду си и да предоставят по-добри услуги на гражданите и бизнеса. ISA означава “решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации”.

Заместник-председателят на Комисията Марош Сефчович, който отговаря за междуинституционалните връзки и администрацията, коментира:”С цел осигуряване на удобни публични услуги за гражданите и бизнеса, публичните администрации работят заедно и обменят информация помежду си и то не само между страните-членки, но все повече и с тези зад граница.

Такива трансгранични сътрудничества касаят много аспекти от живота, включително сигурността, правосъдието, околната среда, предложенията за работа и обучение в чужбина, а също така и правенето на бизнес в рамките на единния пазар и правилното изразходване на средствата на ЕС.

Програмата ISA подкрепя трансграничното електронно сътрудничество между публичните администрации на национално, регионално и местно ниво, което води до икономически ефективно предоставяне на публични услуги, улесняване на прилагането на законодателството на ЕС и подкрепата за единния пазар.”

Действията, предвидени в ISA, подкрепят сътрудничеството между администрациите с поставяне на акцент върху оперативната съвместимост и повторната употреба, така че да се преодолеят електронните бариери между държавите-членки и да се избягва дублирането на усилията.

Дейностите са планирани така, че да насърчават и улесняват обмена на информация между администрациите, да помагат за договарянето на общи рамки и ИКТ архитектури и за подкрепа на услугите, които позволяват по-бързо развитие на трансграничните публични услуги чрез сътрудничество между публичните администрации.

ISA ще оказва съдействие на службите на Комисията и държавите-членки с оценката на ИКТ проекти, необходими за осигуряване на навременното въвеждане на законодателството на ЕС. Тези дейности се допълват от повишаване на осведомеността и обмена на добри практики.

Работната програма ISA е създадена в тясно сътрудничество с държавите членки на ЕС и бе одобрена единодушно от всички държави-членки, представени в ISA, по време на заседание на комисията на 6 май 2010 г. Днес работната програма бе приета от Комисията и определеният от нея бюджет е вече на разположение.

Коментар