Наплив за стипендии „Мария Кюри”

Рекорден брой кандидатури за предоставяните от ЕС безвъзмездни средства за изследователска дейност отчете Европейската комисия. Близо 5 000 изследователски кадри са кандидатствали по линия на стипендиите „Мария Кюри“, което е с 20% повече в сравнение с миналата година и със 70% повече в сравнение с 2008 г.

Около 800 стипендии, чийто общ размер възлиза на 150 милиона EUR, ще бъдат предоставени на изследователи, работещи върху проекти в друга държава с продължителност не повече от 3 години. За първи път съществува категория за финансиране на изследователи, които искат да подновят дейността си след прекъсване.

От създаването на схемата през 1990 г. са предоставени повече от 15 000 индивидуални стипендии „Мария Кюри“. За стипендия могат да кандидатстват изследователи с докторска степен или с най-малко четири години изследователски опит.

Предлага се съдействие на изследователи, които се отправят към различни места в Европа, както и към други части на света. Стипендиите са достъпни и за способни изследователи извън ЕС, които искат да развиват изследователска дейност в Европа.

Кандидатурите за стипендии са оценявани от независимо жури, съставено от известни европейски имена и учени от целия свят. Оценката се основава на научните качества на проекта и вероятното му въздействие върху европейската конкурентоспособност, а така също и върху експертния потенциал на приемащата институция и на изследователя.

Поради големия брой кандидати, финансиране ще получат само най-добрите проекти. Резултатите от тазгодишния подбор се очакват до края на годината.

Стипендиантите по програма „Мария Кюри“ получават подготовка, която им е от полза при бъдещата им работа. Предоставят им се трудови договори за период до три години, които предвиждат също социални осигуровки и пенсионно осигуряване в пълен размер. Стипендиите включват и сума за покриване на разходи, свързани с изследователска дейност и обучение.

Освен индивидуални стипендии, действията по програма „Мария Кюри“ предвиждат съдействие за докторанти, за партньорства между академичните среди и бизнеса, краткосрочен обмен на кадри и интегриране на изследователи, завръщащи се от чужбина.

Тези действия са част от програмата „Хора“ в рамките на 7-та рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. През 2011 г. действията по програмата „Мария Кюри“ ще разполагат с бюджет от 772 милиона EUR и се очаква да създадат 7 000 нови работни места.

Коментар