НСИ отчете ръст на износа към ЕС

Износът на България за ЕС се е увеличил с 23.5% през периода януари-октомври 2010 г., спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 15.2 млрд. лева, съобщи Националният статистически институт.

Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния и Гърция, които формират 61.6% от износа за страните – членки на ЕС.

Износът за Италия се е увеличил с 39.1%, а този за Румъния – с 33.3%. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Люксембург, Естония и Словения. Износът за Дания и Чехия бележи ръст съответно с 61.4% и 52.6%.

Спад е регистриран при стоките, изнесени за Белгия и Кипър.

През октомври 2010 г. износът за ЕС нараства с 20.2% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.8 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари-октомври 2010 г. се е увеличил със 7.1% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 17.5 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям ръст бележи вносът от Малта – с 275.4%, и от Португалия – с 89.5%.

През октомври 2010 г. вносът на България от страните – членки на ЕС се увеличава с 11.4% спрямо същия месец на предходната година и достига 2.1 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари-октомври 2010 г. е отрицателно и възлиза на 2.3 млрд. лева.

Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през първите десет месеца на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г. са изнесени повече стоки от преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл.горивата)” и „Химични вещества и продукти”.

Наблюдава се спад само при износа от един сектор – „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”.

При вноса от ЕС най-голям ръст е отчетен в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата), и „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-нисък – в сектора „Машини, оборудване и превозни средства”.

Коментар