Предстоят реформи в правата за интелектулна собственост

Правата върху интелектуална собственост вече не могат да бъдат регулирани чрез съществуващата комбинация от европейски и национални правила

Европейската комисия обяви по-рано тази седмица Стратегия за правата на интелектуална собственост (IPR), продиктувана от технологичния напредък и най-вече от нарастващата роля на интернет – два фактора, които доведоха до обрат в начина на действие на тези права.

Беше подчертано, че правата върху интелектуалната собственост вече не могат да бъдат регулирани чрез съществуващата комбинация от европейски и национални правила, поради което е необходимо актуализиране на регулаторната система.

Ето защо Европейската комисия прие многостранна стратегия за изменение на правната рамка, уреждаща правата върху интелектуалната собственост. Целта е изобретателите, творците и потребителите да се приспособят към промените и да бъдат създадени нови бизнес възможности.

Комисията представи проект за регламент, насочен към укрепване на учредената през 2009 г. Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството, като повери нейните задачи на Службата за хармонизация във вътрешния пазар. Това ще позволи на обсерваторията да се възползва от опита на службата в областта на интелектуалната собственост и ефективната ? работа по отношение на търговските марки и дизайните. Предложението е изпратено за разглеждане в Европейския парламент и Съвета.

Също така през пролетта на 2012 г. Комисията ще предложи за преразглеждане Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост. В нея се предвиждат гражданскоправни мерки, позволяващи на титулярите на правата да налагат тяхното упражняване, но тези мерки трябва да бъдат адаптирани към конкретните предизвикателства на цифровата среда.

Друг важен аспект от стратегията е лицензирането на авторски права за много територии. Въпреки че материалният обхват на авторското право е почти изцяло хармонизиран, лицензирането на правата все още се извършва на национално равнище. В условията на цифровия единен пазар опростяването на процедурата за лицензиране на авторски права и разпределянето на печалбата са сред най-съществените предизвикателства, с които ЕК трябва да се заеме.

През втората половина на 2011г. Комисията ще представи предложение за създаване на правна рамка за ефективно колективно управление на авторски права за много територии и най-вече на правата в музикалния сектор. Ще бъдат създадени и общи правила за прозрачно управление и разпределяне на печалбата. Пак през втората половина на 2011 г. Комисията ще започне консултации по въпросите, свързани с онлайн разпространението на аудиовизуални произведения.

Digital Europe, най-голямата асоциация, представляваща е-икономиката на Европа, посреща със сдържан оптимизъм стратегията на ЕК. В официално изявление генералният директор на асоциацията – Бриджит Косгрейв коментира, че инициативата, която Мишел Барние, европейският комисар по въпросите на вътрешния пазар, „трябва да се фокусира върху оптимизиране на възможността за смислен резултат при хармонизиране на IPR управленията в ЕС, заедно с предварителен дебат по тази политика и определяне на конструктивен път за развитите на регулаторния режим”.

„Наложително е Европа да предприеме законодателни действия и да се заеме с промяна на фрагментарната и изопачена система на такси за авторски права и патенти, които влияят негативно върху потребителите, хората на изкуството и индустрията”, повтори многократно Косгрейв.

ЕК планира също създаване на единен и специализиран патентен съд за традиционните европейски патенти и бъдещите европейски патенти с единно действие. Това ще доведе до значително намаляване на разходите по съдебни производства и на времето, необходимо за разрешаване на патентни спорове. Тази мярка ще засили също така правната сигурност за фирмите.

2011 е историческа година, през която също ще се реши дали заради съдебните спорове Европейският патент изобщо ще стане действителност.  Digital Europe подчертава, че въвежданото в ЕС на патентни досиета трябва да бъде осъществено постепенно с оглед да се запази постигнатото до този момент. Те трябва да стъпят на безопасна и изпълнима основа, като се наблюдава качеството и сигурността, от които индустрията се нуждае, за да се реализират успешно очакваните реформи.

През 2011 г. Комисията възнамерява да представи също предложения за модернизиране на системата на търговските марки както на европейско, така и на национално равнище и да я адаптира към епохата на интернет.

Комисията представи за обсъждане и законодателно предложение, което ще позволи цифровизация и онлайн публикуване на така наречените „осиротели произведения“ – книги и публицистични статии, които все още са защитени от авторско право, но неговите титуляри са неизвестни или не могат да бъдат открити за получаване на разрешение за публикуване.

Коментари по темата: „Предстоят реформи в правата за интелектулна собственост”

добавете коментар...

  1. Цено

    Абе какви патентни терористи?!? Ти добре ли си? Влагат се пари за разработка на даден продукт и се очаква възвръщаемост! It is as simple as that 🙂

  2. КелепирОтНищо

    Вместо обезглавяване, още ще разширим правата на патентните терористи.

  3. ВИЖДАЩ

    Монополните защитници-мутри, трябва да не разполагат с безплатния лост – Наказателен Кодекс. А да се обясняват на обикновен съд – за доказване на Обезщетение!!!

Коментар