Е-сертификат ще улесни работата в Европа

Професионалната карта ще улесни мобилността на професионалистите (снимка: FEANI)

Обновена Директива за професионалните квалификации ще улесни специалистите в намирането на работа в цяла Европа.

Приетото от ЕК предложение цели да опрости правилата за мобилност на специалисти в рамките на Европейския съюз, като предложи европейска професионална карта на всички заинтересовани, която ще позволи по-лесното и бързо признаване на квалификациите.

Успоредно с намаляването на населението в трудоспособна възраст, в много държави-членки се прогнозира търсенето на висококвалифицирани специалисти в периода до 2020 г. да нарасне с над 16 милиона работни места.

За да успее Европа да отговори на тази тенденция, недостигът на работна ръка трябва да бъде елиминиран – например с помощта на мобилни и висококвалифицирани специалисти от други държави-членки на ЕС.

Тези кадри могат да бъдат основен източник на растеж, но само ако лесно се придвижват до съответните работни места, а това налага квалификациите им в ЕС да бъдат признавани по-бързо и лесно. Затова Комисията прие предложение за актуализация на Директивата за професионалните квалификации.

Идеята за европейската професионална карта – вид електронен сертификат – е правилният път напред, тъй като ще опрости и ускори процедурите по признаване на квалификацията на мобилните специалисти”, коментира комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние.

Картата ще бъде на разположение според нуждите, изразени от професионалните гилдии (например, медицинските сестри и планинските водачи проявяват силен интерес). Тя ще представлява електронен сертификат, позволяващ на специалистите да предлагат услугите си или да се установяват в друга държава-членка.

Всички граждани, които желаят професионалните им квалификации да бъдат признати, трябва да бъдат обслужени на едно гише вместо да се препращат от една на друга държавна институция.

Предложението включва и въвеждане на общи рамки за обучение и общи тестове.Заинтересованите професии биха могли да се възползват от автоматичното признаване на основата на общ набор от знания, умения и компетентности или от общ тест, който оценява способността на специалистите да упражняват съответната професия.

Коментар