БСК: Внасяме повече, отколкото изнасяме

Стокообменът на България през 2011 г. се характеризира с по-голям прираст на износа (с 1,1 млрд. лв. или с 13,5 %) в сравнение с вноса. Делът на износа в стокообмена през 2010 г. е 44,7%, а през 2011 г. той нараства с 1,7 пункта и достига 46,4%, съобщи Българската стопанска камара.

В 15 основни стокови групи, които формират 88% от износа за 2011 г., се наблюдава прираст на износа в размер над 100 млн.лв. В тази група влизат: черни и цветни метали, продукти на машиностроенето, минерални горива, селскостопански продукти, химични и фармацевтични продукти (вкл. козметика), текстил и облекла, превозни средства, хранителни продукти, строителни материали, руди, мебели.

В 12 основни стокови групи, на които се падат 89% от стойността на вноса през 2011 г., се наблюдава прираст на вноса в размер над 100 млн.лв. В тази група отново влизат: минерални горива, продукти на машиностроенето, химични продукти, хранителни продукти, руди, черни и цветни метали, селскостопански продукти, строителни материали, превозни средства.

Ръстът на износа се формира 55% от промени на ценовите равнища на съответните стоки и 45% от по-големи изнесени количества. Обратно – при вноса 71% от ръста идва от по-големи количества, а 29% се пада на промените на средните цени.

Първите резултати за 2012 г. (за м. януари) показват спад на стокообмена, като продължава тенденцията износът да намалява с по-големи стойности от вноса. Изнесени са стоки на стойност 317 млн.лв. по-малко (10,2%) в сравнение с януари 2011 г. Намалението на вноса е с 8 млн. лв. (0,2 %).

Пасивното салдо през януари 2012 г. (509 млн.лв.) нараства с 309 млн.лв. (2.5 пъти) спрямо януари 2011 г. (200 млн.лв.). Това показва, че намалението на БВП се дължи основно на пасивното салдо, докато за 2011 г. основната част от ръста на брутния продукт идваше от по-големия ръст на износа и намалението на отрицателното търговско салдо.

Коментар