ЕК иска от държавите гаранция за работа на младежите

Европейската комисия предложи мерки за справяне с неприемливо високите нива на безработица и социално изключване сред младите хора. Брюксел ще помогне на държавите-членки да осигурят възможности за работа, образование и обучение.

В изготвения от Комисията пакет е включено предложение за препоръка до държавите членки за въвеждане на Гаранция за младежта. Това означава на всички младежи на възраст до 25 години да се осигури добро предложение за работа, за включване във форма на продължаващо образование или за чиракуване или провеждане на стаж в рамките на четири месеца след като са завършили формално образование или са останали безработни.

„С този пакет от мерки ще помогнем на държавите членки да осигурят успешното вливане на младежите в редиците на трудещите се. Ако не направим това, последиците биха били катастрофални”, заяви Ласло Андор, европейски комисар по въпросите на заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

ЕК призовава държавите членки да изградят силни партньорски взаимоотношения със заинтересованите страни и да осигурят участието на ранен етап на службите по заетостта и на другите партньори, оказващи подкрепа на младите хора. Предлагат се също мерки за използване в пълна степен средствата по Европейския социален фонд и другите структурни фондове за така посочените цели, както и за експедитивно въвеждане, оценка и усъвършенстване на схемите за гаранции за младежта.

Комисията ще оказва подкрепа на държавните членки, като предоставя финансиране от ЕС, насърчава обмена на добри практики, наблюдава прилагането на схемите за гаранции за младежта и извършва кампании за повишаване на осведомеността по този въпрос.

За да се улесни преходът от училищната скамейка към работното място, с пакета от мерки се поставя началото на консултация с европейските социални партньори по „Рамка за качество на стажовете”, чрез която да се даде възможност на младите хора да придобият професионален опит при надеждни и сигурни условия.

Освен това в пакета от мерки е обявено създаване на Европейски алианс за професионална подготовка, с който се цели да се повиши качеството, както и възможностите за провеждане на чиракуване; очертават се и пътищата за намаляване на пречките пред младите хора във връзка с мобилността.

Около 5,5 милиона младежи на пазара на труда (над една пета) не успяват да намерят работа, а 7,5 милиона младежи на възраст от 15 до 24 години попадат в т.нар. категория NEET – никъде неработещи, неучещи и необучаващи се. Икономическата цена на неинтегрирането на младежите на пазара на труда се оценява от Eurofound на над 150 млрд. евро годишно или на 1,2% от БВП на ЕС.

За някои държави, като България, Ирландия, Гърция, Италия, Кипър, Латвия, Унгария и Полша, тази цена достига или надхвърля 2% от техния БВП. Ползите от избягване заплащането на тази икономическа цена днес и в бъдеще далеч надхвърлят бюджетните разходи във връзка с предложената Гаранция за младежта, твърди Комисията.

Младежката безработица надхвърля 25% в 13 държави членки, като в Гърция и Испания достига до над 55%, а в България, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Унгария, Португалия и Словакия е около или над 30%. Над 30% от безработните младежи под 25 години са в тази категория от над 12 месеца, като техният брой през 2011 г. е бил 1,6 милиона, спрямо 0,9 милиона през 2008 г.

Коментар