БСК: Загубата на работни места е проблем номер едно

Ситуацията на пазара на труда е силно влошена. В периода на криза от 2008 до 2012 г. са закрити 363 000 работни места, а 400 000 души са останали без работа, заяви Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, на днешната среща с представители на Европейската комисия.

Регистрираната безработица е нараснала от 5,2 на 12,5%, а реалната (регистрирани безработни + обезкуражени лица) от 9,4 през 2008 г. е достигнала 18,8% в края на 2012 г. Тревожни са и показателите за младежката безработица, която от 11,4% през 2008 г. достига 28,5 % в края на 2012 г., като 30 000 млади хора са извън пазара на труда.

Успоредно с това, забелязва се устойчив ръст на работните заплати в частния сектор, които растат със 7-8% на годишна база и изпреварват ръста на производителността на труда, сочат данните на БСК.

Сериозно е разминаването между нуждите на работодателите от работници с определена квалификация и специалистите, които формира образователната система. Например, 64% от работодателите се нуждаят от работници с инженерно и техническо образование, а едва 27% от студентите се обучават в такива специалности.

Според БСК, необходима е промяна в системата на финансиране на образованието, както и сериозно увеличаване на средствата, отделяни за образование, като процент от БВП. Средно за ЕС този процент е 5,6 при едва 3% за България, което е крайно недостатъчно, ако искаме да създаваме качествени специалисти, с необходимите знания, умения и компетенции, отговарящи на съвременните технологични изисквания за работните места, посочи Данев.

„Положителната тенденция за намаляване на отрицателното външнотърговско салдо, респективно – за ръста в износа, се дължи преди всичко на конюнктурата на международните цени, а не на нарастване на количествата експортирана продукция или подобряване на структурата на експорта”, заяви изпълнителният председател на БСК.

Частта на иновативния износ е едва 6% при средно за ЕС 16%. България изнася предимно необработени материали, минерални горива и масла. В същото време, има трайна тенденция на ръст в потреблението на храни от внос за сметка на родното производство.

Положителна тенденция в сферата на експорта е ръстът на износа на електрическо и електронно оборудване, отбеляза Данев. Според него, държавата трябва да се намеси ефективно за спиране на износа на добавена стойност и закриването на развойни звена в предприятията.

Основни бариери пред конкурентоспособността

• Износ на добавена стойност и закриване на наукоемки дейности;
• Намеса на държавата като субект на пазара;
• Непредсказуема нормативна среда и мудна съдебна система;
• Липса на електронно правителство;
• Отсъствие на либерализация в енергетиката;
• Свръхрегулация и високи административни тежести;
• Ниска ефективност на публичните разходи;
• Недоизградена инфраструктура, особено второ- и третокласната пътна мрежа;
• Липса на квалифицирана работна ръка  и криза в образователната система.

В контекста на необходимостта от увеличаване на износа на стоки с висока добавена стойност, Божидар Данев отбеляза, че отделяните за научна и развойна дейност средства продължават да са недостатъчни. Пренебрежимо нисък е и процентът на усвояване (3,7%) на средствата за иновации, предвидени в Оперативна програма „Конкурентоспособност”. В същото време, именно в годините на икономическа криза (2010 и 2011 г.) бизнесът е удвоил средствата за научна и развойна дейност, като вече изпреварва държавата по дял на инвестициите в иновации.

Сред проблемните зони в бизнес средата Божидар Данев отбеляза отсъствието на административна реформа с цел повишаване капацитета и ефективността на администрацията, както и високите нива на нерегламентирани плащания и злоупотреби с ДДС.

„Коректните платци на ДДС не се ползват с адекватно отношение от администрацията по отношение на честотата на проверките и ускорените срокове за възстановяване на данъчния кредит”, изтъкна Данев. Според него, публичните разходи са с ниска ефективност, в резултат на заобикаляне на законовите процедури при обществените поръчки, за 60% от които са установени нарушения.

Друг проблем е ненавременното издължаване на държавните и общински администрации и фирми към частните компании за изпълнени обществени поръчки. Това задържа оборотни средства на бизнеса и води до висока фирмена и междуфирмена задлъжнялост.

„Задълженията на нефинансовия сектор на икономиката достигнаха 2,2 пъти размера на БВП при едва 17% държавен дълг. Това означава, че държавата прехвърли цялата тежест на икономическата криза върху реалния сектор”, категоричен бе Божидар Данев.

Той акцентира върху факта, че европейската директива срещу забавените плащания от страна на държавата към частния сектор не е транспонирана у нас в нейната цялост и е оставена вратичка порочните практики да продължат и след нейното прилагане. Като пример Данев посочи, че масово като условие в търговете по обществени поръчки се поставя готовността на потенциалните изпълнители за отложено плащане, което достига до 1 година. Подобни условия практически предпоставят невъзможността на малките и средни предприятия да печелят и изпълняват обществени поръчки.

Коментари по темата: „БСК: Загубата на работни места е проблем номер едно”

добавете коментар...

 1. НИкола Ников

  Никола Ников:

  Интересно, защо Божидар Данев не споменава нищо за корпоративната печалба през този период – 2008г. – 2012г.?? Колко е нейната абсолютна стойност? Какво е отношението национална заплата на наемните работници към корпоративната печалба? какво е отношението между “преки и косвени данъци” у нас и в други страни, примерно Франция, Германия??

  Защо Божидар Данев вини за всичко “правителството”? Нали в тази област работи Тристранен съвет за сътрудничество – Правителство, Работодатели, Синдикати?? Тъкмо тази група, в нарушение чл1(3) от Конституцията определя политиката в този сектор?? Кой ще им потърси сметка и ще ги вкара в затвора??

  Забележка:

  Национален съвет за тристранно сътрудничество

  Председател
  Илко Семерджиев, заместник министър-председател и министър на здравеопазването
  Заместник-председател/и
  Божидар Данев – БСК; Пламен Димитров – КНСБ, .

  Членове
  Гълъб Донев, министър на труда и социалната политика
  Пламен Димитров; Иван Кокалов; Веселин Никифоров; Николай Ненков; Чавдар Христов, представители на КНСБ
  Йоанис Партениотис; Димитър Манолов, представители на КТ “Подкрепа”
  Божидар Данев; Димитър Бранков, представители на БСК
  Васил Велев; Ивелин Желязков, представители на АИКБ
  Кирил Домусчиев; Румяна Георгиева, представители на KРИБ
  Цветан Симеонов; Васил Тодоров, представители на БТПП

  Функции

  обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на:

  трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;

  здравословните и безопасните условия на труд;

  заетостта, безработицата и професионалната квалификация;

  общественото и здравното осигуряване;

  доходите и жизненото равнище;

  въпроси, свързани с бюджетната политика;

  социалните последици от преструктурирането и приватизацията.

  – осъществява консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище;

  – координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество страни

Коментар