Еразъм+ ще помогне на 4 млн. за обучение и работа

2 милиона студенти ще могат да учат или да преминат обучение в чужбина, подпомогнати от Еразъм+

2 милиона студенти ще могат да учат или да преминат обучение в чужбина, подпомогнати от Еразъм+

Европейският парламент одобри новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта Еразъм+, която ще стартира през януари.

Целта на програмата е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта. Продължителността й е седем години, като предвиденият бюджет възлиза на 14,7 милиарда евро, което е с 40 % повече от сегашния размер на средствата.

Над 4 милиона души ще бъдат подпомогнати за обучение и работа, вкл. като доброволци, в чужбина: 2 милиона студенти в системата на висшето образование, 650 000 учащи се в системата на професионалното образование и чиракуващи, както и над 500 000 души, които отиват в чужбина по линия на младежки програми за обмен или като доброволци.

Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд, съобщиха на сайта си Европейската комисия.

Чрез „Еразъм+“ също така ще се предостави финансиране за работещите в системите на образованието и обучението, за специалисти, работещи с младежи, както и за партньорства между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.

Кой може да се възползва от програма Еразъм+

  • 2 милиона студенти ще могат да учат или да преминат обучение в чужбина, като са предвидени и 450 000 стажа;
  • 650 000 учащи се в системата на професионалното образовани и чиракуващи ще получат безвъзмездни средства, за да учат, преминат обучение или работят в чужбина;
  • 800 000 учители, университетски преподаватели, обучаващи, работещи в образованието и специалисти, работещи с младежи ще могат да преподават или да преминат обучение в чужбина;
  • 200 000 студенти в магистърски програми, преминаващи пълния цикъл на магистърската степен в чужбина, ще могат да получат гаранции за заеми;
  • над 500 000 младежи ще имат възможност да участват в доброволчески дейности в чужбина или в младежки програми за обмен;
  • над 25 000 студенти ще получат безвъзмездна помощ за съвместни магистърски степени, при които обучението се провежда в най-малко две висши учебни заведения в чужбина;
  • 125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции, предлагащи образование за възрастни, младежки организации и предприятия ще получат финансиране за установяването на 25 000 „стратегически партньорства“, чиято цел е да се насърчат обмяната на опит и контактите с пазара на труда;
  • 3 500 образователни институции и предприятия ще получат подкрепа за създаването на над 300 „алианса на знанието“ и „секторни алианса на уменията”, за да се повиши пригодността за заетост и да се поощрят иновациите и предприемачеството;
  • 600 партньорства в сферата на спорта, в това число европейски прояви с нестопанска цел, също ще получат финансиране.

Новата програма Еразъм+ обединява всички сега действащи програми на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта. Така за кандидатстващите за участие ще е по-лесно да се запознаят с предлаганите възможности, като са опростени и други елементи, което също ще улесни достъпа до програмите.

Еразъм+ стартира в момент, в който близо шест милиона младежи в ЕС са без работа, като равнищата на младежка безработица в Испания и Гърция са над 50%. Същевременно има над 2 милиона свободни работни места, като една трета от работодателите съобщават, че срещат трудности при намирането на служители с необходимите умения.

Това показва, че в Европа е налице значително несъответствие между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. Еразъм+ ще бъде средство за преодоляване на това несъответствие, като по линия на програмата ще се предоставят възможности за образование, обучение и придобиване на опит в чужбина, посочват от Европейската комисия.

Коментар