БСК е срещу поръчките без търг или конкурс

Поръчките без търг или конкурс ще доведат до елиминиране на конкуренцията, смята БСК

Поръчките без търг или конкурс ще доведат до елиминиране на конкуренцията, смята БСК

Българската стопанска камара възразява срещу въвеждането на възможност за възлагане на поръчки без търг или конкурс на кандидати, или т.нар. „in-house” поръчки.

„Отсъствието на изисквания към свързаните с възложителя фирми като оборот, квалификация на персонала, опит и др. ще доведе до масово създаване на собствени фирми от възложителите с основна цел обсебване на ресурсите по ЗОП, неконтролируемо харчене на публични средства и вътрешна корупция”, гласи становище на камарата във връзка с приетите на второ четене изменения и допълнения в ЗОП.

Това ще означава повечето общини и държавни институции да създадат собствени охранителни, застрахователни, строителни, ремонтни и т.н. фирми, чрез които да усвоят парите по ЗОП, опасява се БСК. Подобна възможност ще доведе до елиминиране на конкуренцията, отсъствие на справедливо определяне на цената на поръчката и на условията за нейното възлагане. Като резултат ще бъде налице опасност за източване на бюджетни и обществени средства.

Възлагането на „собствени” фирми от страна на възложителите ще ограничи достъпа на малкия и среден бизнес до тях, ще влоши тяхното финансово състояние, ще отблъсне чуждестранните инвеститори, ще доведе до скрито одържавяване на икономиката и допълнително ще влоши ефективността на разходване на публичните средства, предупреждава БСК.

Камарата настоява за въвеждане на строга регламентация за избор на подизпълнители. Те следва да отговарят на изискванията, посочени в конкурсната документация на поръчката. Подизпълнителите, посочени в офертата, са част от предложението на изпълнителя, с което той доказва съответствие с изискванията на възложителя.

Възможността за подписване на договор с други подизпълнители подменя офертата на изпълнителя и не гарантира, че същите отговарят на условията на конкурсната документация. Липсата на яснота при какви обстоятелства изпълнителят може да сключи договор с други подизпълнители дава възможност за изнудване на подизпълнителите след сключване на договора.

На трето място, с цел бързо и ефективно решение на спорове при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, камарата предлага да се регламентира възможността за арбитражно решаване на спорове при съгласие на заинтересованите страни в процедурата.

Коментар