БСК с нови предложения за промени в ЗОП

Божидар Данев предложи нови промени в ЗОП, целящи предотвратяване на дъмпингови цени и по-лесно решаване на спорове

Божидар Данев предложи промени в ЗОП, целящи предотвратяване на дъмпингови цени и по-лесно решаване на спорове

Българската стопанска камара отчита, че голяма част от нейните препоръки са възприети от вносителя на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, но предлага още промени, става ясно от писмо на камарата до председателя на Комисията по правни въпроси към НС – Христо Бисеров.

Сред заложените промени са забраната за изискване от кандидатите да доказват обстоятелства, които се съдържат в публични регистри, или данни, които вече са събрани от държавен орган, както и отпадането на задължението за закупуване на документация.

Предвижда се също уеднаквяване на задания, документации и договори чрез стандартизирани образци, разширяване на информацията, съдържаща се в Регистъра на обществените поръчки, и електронизация на голяма част от процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Законопроектът отчита и препоръките на БСК за забрана за участие на свързани лица и възможността всяко лице да подава сигнал за нередност, както и за въвеждане на забрана за включване на неотносими критерии, нямащи отношения към предмета на обществената поръчка, но създаващи условия за субективизъм и непрозрачност при оценяването на офертите. Предвижда се също премахване на необоснованите изисквания във връзка с поставяните критерии за икономическото и финансовото състояние, а в някои аспекти и към техническите възможности и/или професионална квалификация.

В допълнение, БСК излиза с нови предложения за промени в ЗОП. Едно от тях е да се въведе възможност за включване на арбитражна клауза в договорите за възлагане на обществени поръчки при желание от страните, с цел ускоряване на споровете помежду им. Като резултат ще се наблюдава ускоряване на решаване на спорове, облекчен достъп до правосъдие и по-ниски разходи за страните.

Друго предложение на камарата гласи, че когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, предложението да се оценява с нула точки по този показател. Приемането на текста ще създаде по-категорични възможности за предотвратяването на необосновано ниски и дъмпингови цени на стоки и услуги, предмет на обществените поръчки.

На трето място, БСК предлага да се предвиди законово задължение на АОП да отговаря и/или да дава методически указания за правилното прилагане на закона в 7-дневен срок на писмените запитвания на възложителите, става ясно от становището, подписано от изпълнителния председател на камарата – Божидар Данев.

Коментар