Европа изостава в R&D от САЩ и Япония

Европейските инвестиции в научни изследвания и иновации  остават на ниво от около 2% от БВП, което е далеч от 3-процентовата цел

Европейските инвестиции в научни изследвания и иновации остават на ниво от около 2% от БВП, което е далеч от 3-процентовата цел

През последното десетилетие европейските инвестиции в научни изследвания и иновации  остават на ниво от около 2% от БВП, което е далеч от 3-процентовата цел, заложена в стратегията „Европа 2020” (с изключение на няколко страни, сред които Финландия, Швеция, Дания и Германия).

Тази цел обаче вече е постигната от Япония (3,4%) и САЩ (2,8%). Липсата на инвестиции в R&D се проявява в броя на патентите и заявките за патенти, по който показател също се наблюдава изоставане спрямо САЩ и Япония и особено спрямо Китай.

В тази връзка, необходимо е програмата на ЕС за иновационни политики „Хоризонт 2020” да бъде по-бизнес ориентирана и да се концентрира върху улесняването на комерсиализацията на иновациите, препоръчва докладът „Барометър 2014: Пролет” на работодателската организация BusinessEurope.

Въпросът за образованието и квалификацията също трябва да е с висок приоритет. Правителствата трябва да гарантират, че на разположение на бизнеса ще е достатъчно квалифициран човешки ресурс от всички възрасти и всички области на познанието, но с приоритет трябва да са т.нар. STEM-умения (наука, технологии, инженерство, математика).

Неотдавнашно изследване на ОИСР (PISA) показа, че повечето страни от ЕС изостават значително зад най-добре представящите се азиатски икономики по отношение на способностите на младите хора в областта на математиката, четенето и науката, които са ключови области за бъдещата конкурентоспособност.

Водещата цел в „Европа 2020” в областта на образованието е най-малко 40% от 30-34-годишните граждани на ЕС да са с висше образование или еквивалентна квалификация. Тази цел обаче не е достатъчна, за да допринесе за развитие на иновациите и за конкурентоспособността.

Необходимо е образователната политика да се фокусира повече върху насърчаването на практическия компонент, на възпитанието чрез труд, на базата на модели за обучение, отдавна утвърдени в редица държави, препоръчва BusinessEuropе.

Политиката на всички нива на образование трябва да бъде в синхрон с бъдещите потребности на пазара на труда. В тази връзка, необходимо е да се направи повече за насърчаване на системите за професионално образование и обучение, за подобряване на системата за продължаващо обучение, особено в областта на STEM-уменията, заключва докладът.

Коментар