БАН предлага смяна на подхода в образованието

Изследователският подход в образованието създава умение за самостоятелно учене през целия живот

Изследователският подход в образованието създава умение за самостоятелно учене през целия живот

БАН предлага да се въведе нов подход в училищното образование – т.нар. изследователски подход в образованието (Inquiry Based Education), който е добре разпространен във високоразвитите страни и е един от начините да се преодолеят проблемите в системата.

При него обучението се базира на „разучаване” на проблема или явлението, целият клас участва в дискусията, провежда експерименти, поставя въпроси, издига хипотези, събира и представя аргументи за една или друга теза. По този начин се стига до самостоятелно „откриване” на фактите и взаимовръзките между тях.

Основното предимство на този подход е, че се стимулира самостоятелната работа и мислене на учениците, развива се и се укрепва способността им да анализират и изследват. Създава се умение за самостоятелно учене през целия живот, поясниха от БАН на пресконференция.

Способността за самостоятелно учене, съчетана с математическа, природо-научна и дигитална грамотност, са добра гаранция за професионална мобилност (усвояване на нови професионални умения) и за лесна адаптация към бързо променящите се нужди на пазара и икономиката.

Според изнесените вчера резултати от международното оценяване PISA, проведено през 2012 г., голяма част от учениците не са подготвени за успешна реализация в живота. Основната причина за това е, че знанията и уменията им са под общообразователния минимум.

Нашите ученици са на последно място по математическа грамотност сред страните от ЕС и след всички съседни страни. 20% от учениците ни са дори под най-ниското равнище на скалата с шест равнища на  математическа грамотност, а средно само 8% от участниците от всички страни са на това ниво. В областта на природонаучната грамотност 14,4% от децата са под най-ниското равнище, а същият показател за всички страни е 4,8%.

Към тези данни се добавят и резултати от проучвания на Института за изследване на населението и човека при БАН за общото състояние на 13-15-годишните деца у нас. Според тях, над 80% от тийнейджърите опознават света и решават проблемите чрез своите емоции, активното включване в различни дейности и личното си отношение към ситуациите и хората. Като резултат от начина на преподаване, който не е адекватен на потребностите на учениците, се появяват стрес и здравословни проблеми.

Според изследване в 41 държави, нашите деца са на 13-то място по прояви на главоболие, а всяко 5-то дете има проблем със съня. Всичко това подсказва, че е необходимо да се смени методологията на преподаване в училище, начинът на учене и да се съобразят с бързо променящата се среда.

БАН ще работи по въвеждането на Изследователския подход в образованието чрез разработване на проекти, насочени към обучение на учителите за прилагането му. Към момента Институтът по математика и информатика при БАН е изпълнил два европейски проекта, по които са обучени около 60 учители, а още над 500 в цялата страна са запознати с идеята за въвеждането на подхода. В процес на изпълнение са още два проекта.

Коментари по темата: „БАН предлага смяна на подхода в образованието”

добавете коментар...

  1. БАН

    Образованието днес е старомодно и нереално. Необходима е нова система.

  2. чудно

    А защо наши отбори по математика и физика печелят първи места по разни състезания?

Коментар