Стартира еко-портал за околната среда в Пловдив

Сайтът ecomonitoring.plovdiv.bg е част от уеб присъствието на община Пловдив

Новият портал за околна среда е част от уеб присъствието на община Пловдив

Уеб портал за мониторинг на околната среда заработи в Пловдив. Сайтът, част от уеб присъствието на общината, проследява в реално време параметрите, които определят качество на атмосферния въздух, води и ниво на шума.

Станциите за въздуха и водите са част от Националната система за мониторинг на околна среда на територията на България. След одобрение от МОСВ и ИАОС е извършено конфигуриране на терминали, собственост на ИАОС, към сървър за околна среда на Община Пловдив, в който се обработва информация от пунктовeте за мониторинг на качество на атмосферния въздух и води на територията на общината, съобщи GreenTech.bg.

Предоставят се данни за реални метеорологични показатели и информация за способността на атмосферата да разсейва отделените във въздуха емисии. Сайтът дава възможност за осведомяване на населението за риска от наводнения за град Пловдив в 5-дневна прогноза, съгласно данни на НИМХ.

Станциите, определящи нивото на шума, са част от изградената „Система за наблюдение нивото на шума в околната среда”, собственост на Община Пловдив и работеща от 2009 година.

Визуализацията в сайта е представена в текстов и графичен вид и се реализира в реално време без намесата на оператор. Налична е възможност за информиране относно разработените проекти и устойчиви екологични политики. Разгледани са също предизвикателствата, пред които е поставена общинска администрация в установяване на устойчива жизнена среда, както и връзката между състоянието на околната среда и въздействието й върху човешкото здраве.

Посочени са още стъпките, с които всеки гражданин може да допринесе за подобряване на условията в околната среда. Общинска администрация дава възможност на обществеността да вземе пряко участие в развитието на устойчиви политики по околна среда.

На този етап е открита възможност за участие в анкета, която ще позволи на администрацията да проучи нагласите на обществеността за съвместни участия в инициативи, проекти и други идеи. В сайта ще бъде открита платформа, чрез която всеки гражданин ще може сам да предложи своята идея, както и да предложи съдействие в реализация на дадена инициатива.

Коментар