100 милиона евро за „Бърз път към иновации”

Инициатива на ЕК ще подпомага безвъзмедно иновиращи преприятия

Инициатива на ЕК ще подпомага безвъзмездно иновиращи предприятия

Европейската комисия обяви нова пилотна инициатива „Бърз път към иновации” (БПИ) с бюджет 100 милиона евро, както и пет награди за иновации по линия на програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, чийто бюджет възлиза на 80 милиарда евро.

БПИ ще подпомага европейската икономика, като предоставя безвъзмездни средства за иновиращите предприятия и организации, които са на прага да превърнат обещаващите си идеи в пазарни продукти. Материалните награди ще насърчат техническите нововъведения с голямо обществено значение.

По „Бърз път към иновации” ще може да се кандидатства от януари 2015 г. Инициативата ще подпомага малки консорциуми от три до пет организации със значително участие на частния сектор, които са на прага да превърнат обещаващите си идеи в пазарни продукти. Тя е отворена за идеи във всички области на техниката и приложенията ?, както и за всяко юридическо лице, установено в ЕС или в асоциирана към „Хоризонт 2020” държава.

Конкурсите за петте награди за иновации са предвидени да стартират в края на 2014 г. и началото на 2015 г. Общият бюджет на наградите за 2015 г. е 6 милиона евро, като те ще бъдат присъдени в три тематични направления: здравеопазване (награда за намаляване на използването на антибиотици; награда за скенер на хранителни продукти), околна среда (награда за намаляване на замърсяването на въздуха) и информационни и комуникационни технологии (награда за съвместно използване на радиочестотния спектър и награда за оптическо предаване).

Коментар