ЕС ще подпомага иновациите с нов финансов инструмент

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обявиха ново поколение финансови инструменти и консултантски услуги, за да помогнат на новаторските фирми по-лесно да получават достъп до финансиране.

През следващите 7 години чрез продуктите InnovFin ще бъде осигурено финансиране на стойност над 24 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност (НИРД, R&D) на малки, средни и големи предприятия и организатори на проекти за научноизследователска инфраструктура. С това финансиране се очаква да бъдат подкрепени до 48 млрд. евро крайни инвестиции в НИРД.

„ЕС изостава от конкурентите си в световен мащаб по отношение на бизнес инвестициите в иновации, затова трябва да насърчаваме банките да отпускат кредити за подобни проекти и да помагаме на предприятията с интензивна научноизследователска дейност да получават достъп до финансиране”, заяви европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

Финансовите инструменти дават възможност по новаторски начин да се инвестира в стимулиращи растежа предприятия и дейности. Целта на ЕС е към края на десетилетието 3% от БВП да се инвестират в R&D.

„InnovFin — финансиране от ЕС за новатори” включва различни продукти – от гаранции за посредници, които отпускат кредити на малки и средни предприятия (МСП), до преки заеми за предприятия. По този начин ще се подпомагат както най-малките, така и най-големите проекти за R&D в ЕС и страните, асоциирани към „Хоризонт 2020”, новата програма на Съюза за научни изследвания за периода 2014- 2020 г.

Продуктите InnovFin стъпват на механизма за финансиране с поделяне на риска, разработен по линия на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (РП7), който помогна за осигуряване на над 11 млрд. евро за финансиране на 114 проекта за R&D на стойност над 30 млрд. евро.

Европейската инвестиционна банка ще предоставя кредити на средни и големи предприятия или гаранции на банки, които ще им отпускат кредити. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) пък ще дава гаранции на банки, отпускащи кредити на малки и средни фирми, а на по-късен етап ще инвестира във фондове за рисков капитал, които извършват капиталови инвестиции в стартиращи и бързо разрастващи се фирми.

Финансирането по всички инструменти ще се определя от търсенето, без предварително да се разпределят средства по сектори, страни или региони, уточняват от Европейската комисия. В близко бъдеще тези дългови инструменти ще бъдат допълнени от набор от капиталови инструменти, управлявани от ЕИФ и подкрепени с общо около 2,7 млрд. евро от бюджета на „Хоризонт 2020”, който е близо 80 млрд. евро.

Коментар