ЕК призова регионите за спешни иновации

Стратегиите за интелигентна специализация следва да бъдат разработени съвместно с частния сектор, изследователите и иновационната общност, заяви Йоханес Хаан

Стратегиите за интелигентна специализация следва да бъдат разработени съвместно с частния сектор, изследователите и иновационната общност, заяви Йоханес Хаан

Стратегиите за т.нар. „интелигентна специализация“, изпълнявани в страните и регионите в Европа, са основен елемент в новата политика на ЕС за сближаване и предварително условие за използването на инвестиции в рамките на Европейския фонд за регионално развитие.

„Спешно е необходимо европейските региони да напреднат по отношение на иновациите. Откриването и използването на силните страни на регионите трябва да доведат до по-разумни и по-целенасочени инвестиции, с повече добавена стойност и по-силен ефект”, заяви комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан по време на конференцията „Регионите като двигатели на нов растеж чрез интелигентна специализация” в Брюксел.

Стратегиите за интелигентна специализация следва да бъдат разработени съвместно с частния сектор, изследователите и иновационната общност. „Само в такъв случай можем да задоволяваме потребностите на реалната икономика, на предприятията и хората, които са неин двигател”, допълни Хаан.

Съществуващи стратегии, като например съсредоточаването върху син растеж на Канарските острови, стратегията за иновации в здравеопазването във Фландрия или модернизирането на обувната промишленост в регион Марке в Италия, са успешни примери за региони, обединяващи усилията си с различни заинтересовани лица в името на общи цели за растеж и иновации, посочи Хаан.

Дебатът се провежда в критичен момент, тъй като предложенията за новата политика за сближаване за периода 2014-2020 г. са във финална фаза. Ключово за новата реформирана политика е въвеждането на условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди да могат да се изразходват средства.

Едно от тях е разработването на ясна и внимателно изготвена „стратегия за интелигентна специализация“ за научни изследвания и иновации. Тя би трябвало да ръководи използването на инвестициите през следващите 7 години и да гарантира постигането на ясни цели.

Комисията също така подчертава взаимното допълване на финансирането по линия на политиката на сближаване и финансирането на научни изследвания от ЕС за стимулиране на иновациите в регионите.

Новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ще подкрепя побратимяването на нововъзникващи и вече съществуващи институции, които създават съвместно центрове за високи постижения, да обменят персонал и да предоставят експертни съвети и помощ, както и създаването на нови катедри в рамките на Европейското научноизследователско пространство („ERA-chairs“), за да бъдат привлечени водещи учени.

Коментар