ЕК въвежда нов показател за иновациите

Европейската комисия предложи нов показател за иновациите, който измерва до каква степен иновативните идеи успяват да достигнат пазара, осигурявайки по-добри работни места и допринасяйки за конкурентоспособността на Европа.

България е на последно място по иновации в ЕС през 2011 г. (източник: ЕК)

България е на последно място по иновации в ЕС през 2011 г. (източник: Европейска комисия)

Между страните от ЕС все още съществуват значителни различия в областта на иновациите. Швеция, Германия, Ирландия и Люксембург са страните от ЕС, възползващи се в най-голяма степен от иновациите. България пък е на последно място, сочат резултатите. Показателите на Съюза като цяло са добри в международен план, въпреки че той все още изостава от най-иновативните икономики в света.

Страните начело в класацията дължат своите позиции на добрите си резултати по няколко или по всички от следните показатели: икономика с висок дял на високотехнологични сектори, бързоразвиващите се иновативни предприятия, голям брой регистрирани патенти и конкурентен износ.

Новото в предложения показател е, че той е насочен към резултатите от иновациите. Така той допълва сравнителния анализ на иновациите и обобщения индекс на иновациите. Последните оценяват постиженията на страните членки и на ЕС в областта на иновациите в по-широк смисъл с помощта на 24 показателя за иновациите, включващи вложените ресурси, произведените количества и крайните резултати.

Предложеният индикатор се базира на четири компонента, подбрани на базата на своето значение за политиката:

  • Технологични иновации – измервани от броя патенти.
  • Заетост в наукоемките отрасли като процент от общата заетост.
  • Конкурентоспособност на високотехнологични стоки и услуги. Този компонент се базира на приноса на търговския баланс на високотехнологични и среднотехнологични продукти в общия търговски баланс и на дела на високотехнологичните услуги от общия износ на услуги.
  • Заетост в бързоразвиващи се предприятия в иновативни сектори.

Сравнение с някои страни извън ЕС показва, че Съюзът като цяло се справя добре. Швейцария и Япония безспорно са начело в класацията, но резултатите на ЕС в областта на иновациите са почти равни на резултатите на САЩ.

Коментар