ВСУ подготвя стратегии за интелигентна специализация

ВСУ проведе поредица от информационни срещи с представители на областни и общински администрации в търсене на партньори за разработка на стратегиите за интелигента специализация

ВСУ проведе поредица от информационни срещи с представители на областни и общински администрации в търсене на партньори за разработка на стратегиите за интелигента специализация

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” си партнира с общински и областни администрации в разработката на стратегии за интелигентна специализация. Целта е стимулиране на конкурентоспособността на индустрията на базата на нови знания и идеи, съобщиха от висшето училище.

В предложението на Европейската комисия за политика на сближаване в периода 2014-2020 г. разработването на тези стратегии е задължително условие за финансиране на проекти по оперативните програми в програмния период 2014-2020 г. Съветът на ЕС подчертава понятието „интелигентна специализация”, при която всеки регион надгражда собствените си достижения, като определя приоритетите в национални и регионални иновационни стратегии.

Препоръките на евросъюза са стратегиите да бъдат разработени съвместно от общински и университетски структури, в партньорство с бизнеса на базата на утвърдена платформа (Smart Specialisation Platform). За тази цел ръководството на ВСУ проведе поредица от информационни срещи с представители на областни и общински администрации в различните региони, вкл. Пловдив, Монтана и Североизточна България.

Стратегията за интелигентна специализация представлява качествено нов подход, изискващ оценка на реалния потенциал за иновации на регионите и пренасочване на усилията в посока към развиващите се сектори и международните пазари. Сред ключовите понятия в документа са приоритетите на регионите и общините, клъстерите на компетентност, платформа за интелигентна специализация и др.

Университетът разполага със специалисти и екпертиза за партньорство при разработване на необходимите регламенти, с които всяка община да открои ключовите си области на специализация, подходящи за разгръщане на иновационен потенциал. ВСУ предлага партньорство на общините и посредством специализирани обучения и адаптирани магистърски програми, което да им помогне да отговорят на новите изисквания за финансиране.

Коментар