Страните с качествени работни места по-устойчиви на кризи

„Създаването на работни места е нашата най-спешна задача и последиците от кризата я правят още по-трудна”, каза комисар Мариан Тейсен

„Създаването на работни места е нашата най-спешна задача и последиците от кризата я правят още по-трудна”, каза комисар Мариан Тейсен

Страните с висококачествени работни места, ефективна социална закрила и инвестиции в човешки капитал са по-устойчиви на икономическата криза, сочи доклад на Европейската комисия за заетостта и социалното развитие през 2014 г., който разглежда последиците от рецесията.

Поуките от рецесията показват, че тя е имала по-малко отрицателно въздействие върху заетостта и доходите в страните с по-отворени и по-слабо сегментирани пазари на труда и с по-големи инвестиции в ученето през целия живот. В тези страни обезщетенията при безработица обхващат голяма част от безработните, свързани са с активизиране и са съобразени с икономическия цикъл.

В прегледа се подчертава необходимостта от инвестиции за създаване и поддържане на подходящи умения на работната сила с цел повишаване на производителността. „Нуждаем се от допълнителни инвестиции за още по-добро обучение и активизиране на европейците за пазара на труда”, коментира Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност.

Редица държави от ЕС постепенно преминават към модел на социални инвестиции, чрез който се насърчава развитието на потенциала на хората през техния живот и се подкрепя по-широко участие на пазара на труда. Предишните реформи за привличане на повече жени и по-възрастни работници са помогнали за поддържане на равнищата на активност в Европа.

В прегледа се подчертава още, че ефективното инвестиране в човешки капитал изисква не само образование и обучение за развитие на подходящи умения, но също така и адекватни рамки, за да се помага на хората да поддържат, подобряват и използват тези умения през целия си професионален живот.

В този смисъл са необходими подходящи политики, за да се предотврати пилеенето на човешки капитал поради неактивност и недостатъчно използване на потенциала за заетост на хората.

От друга страна, увеличаването на броя на квалифицираните работници трябва да бъде съпроводено от увеличаване на предлагането на качествени работни места, за да се повиши производителността на работната сила.

Текущите промени, като технологичният напредък, глобализацията, демографските промени и екологизирането на икономиката, ще предложат възможности за създаване на висококачествени работни места, но също така могат да направят някои умения и работни места излишни и да доведат до още по-големи разлики в заплащането.

Необходими проактивни политики за подкрепа на обучението през целия живот и подобряване на помощта при търсене на работа и социалния диалог, за да бъдат предвиждани и използвани иновациите, заключава докладът.

Коментар