Реактивен или проактивен е подходът ви към пазара?

Никоя компания не може да бъде успешна, ако поне част от нейния мениджмънт не мисли проактивно

Нито една компания не може да бъде успешна, ако поне част от нейния мениджмънт не мисли проактивно

Все повече компании у нас и в чужбина започват да осъзнават сериозните последствия от прилагането на традиционния, реактивен подход към пазара. При днешните променливи пазарни условия и технологични иновации, проактивните компании са много по-добре подготвени от своите реактивни съперници за справяне с препятствията по пътя към върха.

При реактивния подход, компанията предприема действия в отговор на вече настъпили пазарни събития – например разработване на нов продукт или услуга, промяна в ценовите условия и др., вследствие на аналогично действие от страна на конкуренцията или намаляване на потребителското търсене.

Проактивните компании, от своя страна, управляват този процес, като си изграждат дългосрочна визия за бизнес развитие, която предвижда пазарните развития и изпреварва действията на конкурентите.

В този смисъл, проактивните действия не са в резултат на „бизнес инстинкт” или чист късмет. Те са плод на задълбочени бизнес стратегии, създадени в резултат на подробни анализи на вътрешни и външни за компанията фактори като конкурентни предимства, пазарна среда, развитие на технологиите и др.

Проактивното стратегическо планиране е един постоянен процес, който изисква от мениджърите да гледат към по-далечни времеви хоризонти и да си задават въпроса „Къде искаме да бъде нашата компания след 5 години?”, вместо да се ограничават до едногодишни или полугодишни планове. Първата стъпка в този процес е полагането на „основата” за определяне на дългосрочна бизнес стратегия под формата на фирмени мисия, визия и ценности.

Мисията на компанията е причината за нейното съществуване. Автоматичният отговор на много мениджъри е, че мисията на тяхната компания е да прави печалба. Този начин на мислене е разбираем, но погрешен – печалбата трябва да бъде резултат от успешното управление на една компания, а не основната причина за нейното съществуване.

Визията на компанията отразява нейната представа за бъдещето й развитие. Тя служи като вдъхновение и насока за това, което компанията желае да постигне в дългосрочен план. Може да се каже, че компания без визия е като кораб без посока, който се носи по вълните на морето и разчита то да го отведе до сигурен бряг.

Ценностите са основните принципи на работа, които всеки служител на компанията трябва да споделя и използва. Те отразяват идентичността на компанията и не се променят, дори ако тяхното спазване е свързано с определени периоди на загуби за компанията или пък пренасочване на бизнеса към друг отрасъл.

Наличието на ясно формулирани и комуникирани със служителите мисия, визия и ценности залага обхвата на бизнес стратегията и гарантира, че всеки служител е наясно с бъдещите цели на компанията и неговата роля за тяхната реализация. От друга страна, ясно комуникираната визия за бъдещето гарантира, че всички служители в компанията работят в единна посока, по този начин осигурявайки ефективно изпълнение на бизнес стратегията.

Естествено, водеща роля в управлението на стратегическите планове има мениджърският екип. В дългосрочен план, нито една компания не може да бъде успешна, ако поне част от нейния мениджмънт не мисли проактивно.

Проактивните мениджъри винаги гледат към бъдещето и са готови за всеки потенциален проблем. За тях въпросът не е „дали” компанията ще се сблъска с дадено препятствие, а „кога” ще се случи това и „как” да се подготвим за него по най-добрия начин.

Друга отличителна черта на проактивните мениджъри е умението да приоритизират и делегират задачи: вместо да „гасят пожари”, те се съсредоточават върху най-важните за бизнеса процеси и създават успешен екип около себе си, който може да поеме останалото натоварване.

Проактивните компании се характеризират с отворена комуникация по всички нива на фирмената йерархия, а не едностранно предаване на информация и команди отгоре надолу. Това не само им позволява да се възползват от креативността и идеите на всички служители, но и подобрява мотивацията на служителите, като им показва, че техните мнения са от значение и могат да донесат позитивна промяна.

При днешните променливи пазарни условия и технологични иновации, които бързо могат да направят едни богати, а други – неконкурентоспособни, проактивните компании са много по-добре подготвени от своите реактивни съперници за справяне с препятствията по пътя към върха.

Да бъдете проактивна компания вече не е въпрос на лично предпочитание, а ключово условие за дълготраен успех и растеж.


Статията е подготвена от Некст Консулт – водещата компания за управленско консултиране в България