10 млн. души са намерили работа с помощта на ЕСФ

Европейският социален фонд имаше съществена роля в модернизирането на службите по заетостта в страни и образователните реформи

Европейският социален фонд имаше съществена роля в модернизирането на службите по заетостта в и образователните реформи

Близо 10 милиона европейци са намерили работа в периода от 2007 до 2014 г. с помощта на Европейския социален фонд (ЕСФ), става ясно от доклад на Европейската комисия, публикуван тази седмица.

Според доклада, с подкрепата на фонда до края на 2014 г. не по-малко от 9,4 милиона от жителите на Европа са намерили работа. 8,7 милиона са получили квалификация или удостоверение. 13,7 милиона участници са съобщили за други положителни резултати, като например повишаване на равнището на уменията.

Европейският социален фонд имаше съществена роля в модернизирането на службите по заетостта, подкрепата на образователните системи и публичната администрация и с подпомагането на хората в най-неблагоприятно положение в обществото, коментира заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог.

Участниците в действията по линия на ЕСФ бяха разпределени равномерно между неактивните граждани (36%), работещите (33%) и безработните (30%). Основните целеви групи включваха нискоквалифицираните (40%), младите хора (30%) и лицата в неравностойно положение (поне 21%). 51,2 милиона от участниците бяха жени.

ЕСФ осигури, например, 70% от средствата за активни политики на пазара на труда в България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Малта, Румъния и Словакия, както и повече от 5% от разходите за образование и обучение в Португалия и Чешката република.

В по-слабо развитите региони ЕСФ подкрепи реформи в областта на образованието, съдебната система и общата публична администрация, се посочва още в доклада на Европейската комисия. Съгласно макроикономическите симулации, ЕСФ имаше също така положително отражение върху БВП на ЕС-28 (0,25% увеличение) и върху производителността.

Европейският социален фонд (ЕСФ) е най-старият фонд на ЕС, създаден с Договора от Рим през 1957 г., както и основното средство на Европа за инвестиране в човешкия капитал чрез насърчаване на трудовата заетост и социалното приобщаване.

Приоритетите на фонда са подпомагането при намиране на работа (или на по-добра работа), общественото интегриране на лица в неравностойно положение и гарантирането на по-справедливи възможности за живот.

През програмния период 2007-2013 г. ЕСФ действа във всички 28 държави членки посредством общо 117 оперативни програми (ОП). Общият размер на отпуснатите по ЕСФ средства за периода 2007-2013 г. бе 115,6 милиарда евро, от които 76,8 милиарда евро от бюджета на ЕС, 35,1 милиарда евро от национални публични средства и 3,7 милиарда евро от частни източници.

Коментар