Отвореният код става изискване в обществените поръчки

Разработките на компютърни програми, предмет на обществена поръчка, вече трябва да отговарят на критериите за софтуер с отворен код, съгласно новите правила на ДАЕУ

Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) публикува правила, по които административните органи ще предоставят за утвърждаване проектни предложения и дейности в областта на електронното управление и информационите и комуникационни технологии.

С разработването на правилата за първи път се въвежда единна форма на контрол на съответствието със законовите изисквания на проектите, дейностите и техническите задания при разработване и внедряване на информационни системи или е-услуги от административните органи, подчертаха от ДАЕУ.

Засилва се и контролът за съответствие спрямо технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки. Сред изискванията, например, са разработките на компютърни програми, предмет на обществена поръчка, да отговарят на критериите за софтуер с отворен код.

Всички авторски и сродни права върху съответните компютърни програми, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да възникват за възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им.

Възложителите също така трябва да предвидят публично предоставяне на изходния код и документацията на системите в обем на авторските права под изрично указани в правилата лицензи.

Съгласно правилата, при проекти по програми, финансирани от европейските фондове и други донорски програми или с бюджетни средства, административните органи следва да изпращат предложенията си във финален вариант, който изпълнява изискванията на ЗЕУ и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Предоставяната информация по проекти трябва да включва повече конкретика, вкл. измерими резултати, водещи до постигането на една или няколко от целите на проекта, количествено остойностени и измерими индикатори по отношение на гражданите и бизнеса и редица други.

ДАЕУ ще утвърждава проектните предложения и дейностите в срок от две седмици след получаването им. В случаи на несъответствия с изискванията, Агенцията ще издава предписания за тяхното отстраняване в едномесечен срок. При повторно несъответствие се предвижда издаването на мотивиран отказ за утвърждаване на проектното предложение или на дейността.

Административните органи също така следва да уведомяват незабавно ДАЕУ при одобряване за финансиране на проектното предложение или на дейността от финансиращия донор. Одобрените за финансиране проекти (дейности) ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДАЕУ не по-късно от 2 работни дни от датата на получаване на уведомлението.

Правилата са разработени и утвърдени на основание чл. 53, ал. 2 и параграфи 10 и 11 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Правилата и образците към тях са публикувани в раздел „Административна информация/Информация за административните органи“ на интернет страницата на ДАЕУ.

Коментари по темата: „Отвореният код става изискване в обществените поръчки”

добавете коментар...

 1. mar

  6% – Linux, UNIX Mac и BSD от програмите и системите в света са с отворен код, останалото е на Microsoft, отворен код или освободен софтуер, различни неща са. Всичко се разпространява безплатно няма лошо, а пари откъде идват за центровете им.

 2. Anonymous

  Не е нужно някой да изчита всеки проект. Важното е да се въведе принципа. В днешно време отвореният код е задължително (но не достатъчно) условие за доверие към разработчика.

 3. Димитър Иванов

  Те ще са с отворен код, но кой ще контролира, чете и одобрява всичко това?

 4. Жеки

  Създаден е софтуер, който е хранилище за софтуер и така отпада разпечатването

 5. haha

  Ще стане мазало…:)

 6. Йордан

  Подкрепям идеята системите на всички държавни институции да са с отворен код. Така контролът върху качеството на кода ще е много по-голям.

 7. Anonymous

  Възложителите също така трябва да
  предвидят публично предоставяне на изходния код и документацията на системите в обем на авторските права под изрично указани в правилата лицензи.

  ша има 10 000 листа отпечатан изходен код
  ама
  кое старто костюмче в администрацията ще ги чете . хохохо

Коментар