Инвазия на външни играчи в хай-тек сектора

Хай-тек секторът е главен фактор за растеж на M&A пазара

Около 70% от придобиванията на технологични компании през миналата година са извършени от играчи от други сектори, сочи анализ на The Boston Consulting Group за пазара на M&A (сливания и поглъщания).

Отново, както през 1997 и 2007 г., хай-тек секторът е главен фактор за растеж на M&A пазара, като на него се падат почти 30% от сливанията и поглъщанията в световен мащаб, отбелязват анализаторите.

Докладът, озаглавен „The Technology Takeover”, оценява глобалния M&A пазар през 2016 г. на $2,5 трлн. – на нивото от предходната година. Същевременно, броят на сделките е около 26 000 и приближава пиковите нива от 1999 и 2007 г.

На високотехнологичния сектор, в частност, се падат сливания и поглъщания на стойност около $700 млрд., или една трета от общия обем на сделките. По този начин хай-тек секторът се явява основен двигател на световния M&A пазар, подчертава BCG.

В исторически план, хай-тек секторът се сблъска с първи спад в началото на новия век, когато се спука т.нар. високотехнологичен балон. Обемът на M&A пазара рухна – от $900 млрд. през 2000 г. до $300 млрд. през 2001 г., а след още две години – до под $100 млрд.

В последните години се засилва тенденцията инвеститори от нетехнологични сектори да придобиват технологични компании. Делът на тези сделки от всички покупки на хай-тек компании се е покачил от 9% през 2012 г. до почти 70% през 2016-та.

Ключов фактор за ръст на M&A сделките в хай-тек сектора е т.нар. Индустрия 4.0, която се свързва с интернет на нещата (IoT), големите данни (big data), виртуалнаа и допълнената реалност (VR/AR), 3D печата, облачните технологии, мобилните приложения и др.

Инвеститорите са склонни да плащат все по-скъпо за технологичните компании, за което свидетелства нарасналото с близо 50% съотношение между тяхната стойност и обема на продажбите им – от 2,1 през 2013 г. до 3 през 2016 г. Най-скъпо се котират компаниите от сектора на игрите (3,9), финансово-технологичния сектор (3,2), облачните услуги (2,8) и мобилните технологии (2,8).

Най-активни купувачи на хай-тек пазара са частни инвестиционни и венчърни фондове, на които се падат 29% от всички сделки с технологични компании. На второ място са финансовите компании с дял от 18%, следвани от индустриалните играчи.

BCG обяснява нарастващия интерес към хай-тек компаниите с факта, че времето за доставяне на иновативни продукти на пазара се явява ключов фактор за успех. Много корпорации нямат време и специалисти за ускорено развитие и за да не изостанат в иновациите, правят избор в полза на сливанията и поглъщанията.

Коментар