ДАЕУ въведе услуга за препоръчана е-поща

Система за сигурно електронно връчване вече замества класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от институциите

От края на ноември Държавната агенция „Електронно управление“ предоставя нова административна услуга за електронна препоръчана поща, която позволява бързо и сигурно изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи.

Система за сигурно електронно връчване (е-Връчване) вече замества класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от институциите. Услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.

Всички администрации могат да интегрират модула за е-Връчване към информационните си системи или да го използват чрез уеб интерфейс на адрес edelivery.egov.bg. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

Услугата е-Връчване представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка

Електронните документи, които подлежат на връчване, са документи, резултат от изпълнение на електронни административни услуги, актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както и други документи или актове, при които връчване или съобщаване се изисква със закон.

С премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, се очаква към Системата за сигурно е-Връчване да се присъединят администрации, които предоставят електронни административни услуги и такива, които нямат системи за електронен обмен на документи (системи за е-документооборот).

За целта екипът на ДАЕУ разработи документация за достъп до системата, с която се определят правата, задълженията и редът за присъединяване на административните органи, на лицата, осъществяващи публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги.

Коментар