ЕС заделя 30 млн. евро за интернет в Западните Балкани

Лидерите на ЕС и на държавите от Западните Балкани се споразумяха в София да предприемат редица действия за подобряване цифровата свързаност в региона, наред с енергийната и транспортната инфраструктура.

ЕС е заделил 30 милиона евро за инвестиции с цел осигуряване на широколентов достъп в целия регион. Партньорите постигнаха и съгласие за разширяване на наличните в региона механизми за намаляване на разходите за роуминг към шестте държави партньори, като ЕС ще разработи същевременно пътна карта за намаляване на цената на роуминга между Западните Балкани и ЕС.

Редом с това ЕС ще подкрепя преминаването на региона към нови енергийни източници чрез насърчаване на източници на възобновяема енергия, включително устойчиво използване на водноелектрическа енергия.

Комисията ще увеличи и подкрепата си за младежта и образованието, по-специално с удвояване на финансирането за „Еразъм +“ за региона и чрез стартиране на пилотен проект за мобилност в областта на професионалното образование и обучение.

През 2018 г. Комисията ще създаде също така „Лаборатория за младежта на Западните Балкани“, която да осигурява платформа за иновативно изработване на политики, насочени към потребностите на младите хора.

Коментар