ЕС ще цифровизира гражданското правосъдие

Европейската комисия предложи тази седмица да се модернизира и цифровизира съдебното сътрудничество по трансгранични граждански и търговски дела в целия ЕС. Целта е достъпът до гражданско правосъдие да стане по-евтин, по-ефикасен и по-лесен за гражданите и предприятията.

С предложенията ще се въведе задължение за съдилищата да обменят документи по електронен път и ще се насърчи използването на видеоконференция за разпит на свидетели с местожителство в друга държава, съобщиха от Брюксел.

„Всяка година в ЕС се провеждат около 3,4 милиона трансгранични граждански и търговски съдебни производства. Все повече хора живеят, учат и работят в други държави — членки на ЕС, и все повече предприятия разширяват дейността си зад граница. С настоящите предложения ще им бъде предоставен достъп до по-бързо и по-достъпно трансгранично правосъдие“, каза Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

С предложенията ще бъдат актуализирани регламентите за връчване на документи и събиране на доказателства. Очаква се с новите правила да бъдат постигнати следните резултати:

Въвеждане на задължение за съдилищата да обменят трансгранично документи по електронен път. Понастоящем, когато има трансгранично дело, правосъдните системи на двете засегнати държави членки изпращат документите по пощата, което е бавно и води до известни разходи. Преходът от канали за комуникация, при която се използват хартиени носители, към канали за комуникация по електронен път би могъл да доведе до икономии от между 30 и 78 милиона евро приблизително на година в целия ЕС.

Въвеждане на единна обратна разписка за документите, изпращани на граждани и дружества по пощата. Понастоящем има много проблеми във връзка с получаването на документи от чужбина, тъй като обратните разписки се различават и често не са правилно попълнени. С това подобрение биха могли да се спестяват ежегодно над 2,2 милиона евро.

Насърчаване на използването на видеоконференция. Така ще се улесни разпитът на лица, без да се изисква от тях да пътуват до друга държава. Видеоконференцията ще улесни постигането на тази цел и ще позволи спестяването на средства. Разходите за трансграничен разпит на страна или на свидетел, извършван посредством видеоконференция, обикновено са в размер на 100 евро, докато за разпит, на който разпитваното лице присъства физически, те са между 400 и 800 евро.

Укрепване на процесуалните права на страните и достъпа до правосъдие. Правилата ще укрепят правата на защита – например, те ще изяснят кога и как хората могат да упражнят правото на отказ да приемат документ. Цифровизацията на правосъдието и използването на технологии в трансграничен контекст ще направи правосъдието по-ефикасно и по-евтино за хората.

Правилата, предвидени в Регламента относно връчването на документи, могат да се прилагат и в различни извънсъдебни производства, например в производство пред нотариус във връзка с наследство или в семейноправни производства пред публичен орган, поясняват от Комисията.

Коментар