ЕС обсъжда етични и социални последици от AI

Среща на високо равнище в Европейската комисия разгледа два важни въпроса, свързани с изкуствения интелект (AI). Първо, възможното въздействие на AI върху основните права, по-специално, когато става въпрос за личния живот, достойнството, защитата на потребителите и недискриминацията. Второ, социалното измерение на AI, по-специално въздействието на изкуствения интелект върху социалното приобщаване и бъдещето на труда.

„Обществата ни преживяват безпрецедентна цифрова революция, която ще се отрази на всички хора на планетата. Тази революция е носителка на нови обещания и на нови рискове от сътресения. Напоследък забелязваме, че развитието на цифровия свят изпреварва етичните дискусии относно какво може и трябва да бъде разрешавано онлайн”, заяви първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс, отговарящ за диалога по член 17.

По неговите думи, не можем да рискуваме същото да се случи и с изкуствения интелект и автоматизацията. „Трябва да поемем контрола над тази трансформация и да гарантираме, че тя се използва за укрепване на ценностите ни и за защита на социалния ни модел”, допълни Тимерманс.

„По отношение както на здравеопазването, така и на по-безопасния транспорт ползите от изкуствения интелект са многобройни и Европа трябва да се възползва от тях. Същевременно с увеличаването на инвестициите ние разработваме етични правила по отношение на развитието на изкуствения интелект за добруването на всички”, каза Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар.

Това, според него, изисква открит дебат по ключови въпроси като значението на разнообразието и на балансираното представяне на жените и мъжете в сферата на изкуствения интелект с цел предотвратяване на неправилни решения.

Комисарят Ансип призова участниците в срещата – представители на философски и неконфесионални организации от цяла Европа – да продължат своя ангажимент по този въпрос, като съдействат на текущите инициативи на Комисията в сферата на AI, по-специално чрез Европейския алианс за изкуствен интелект, който бе създаден миналата седмица.

На 25 април 2018 г. Европейската комисия лансира европейска инициатива в областта на изкуствения интелект. Комисията предлага подход с три направления, за да увеличи публичните и частните инвестиции в областта на ИИ, да подготви социално-икономическите промени и да подсигури подходяща етична и правна рамка. Комисията е загрижена по-специално никой да не бъде пренебрегнат в хода на цифровата трансформация и тези нови технологии да се основават на ценности. Като при всяка друга преобразуваща технология изкуственият интелект може да породи нови етични и правни въпроси.

Като част от тази инициатива ще бъдат разработени етични правила във връзка с разработването на изкуствен интелект, въз основа на Хартата на основните права на Европейския съюз, като се вземат предвид принципи като прозрачност и защита на данните, както и въз основа на работата на Европейската група по етика в науката и новите технологии.

Коментар