ЕС обновява ключови информационни системи

„Подсилената агенция eu-LISA ще е ръководният център за нашите информационни системи в областта на границите, миграцията и сигурността”, заяви комисар Димитрис Аврамопулос

Европейският парламент одобри окончателно създаването на Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), както и укрепването на мандата на eu-LISA — Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Законодателните предложения за ETIAS и eu-LISA, представени от Комисията съответно през ноември 2016 г. и юни 2017 г., бяха определени като политически приоритети в Съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС за периода 2018-2019 г.

„Подсилената агенция eu-LISA ще е ръководният център за нашите информационни системи в областта на границите, миграцията и сигурността, а новата система ETIAS ще гарантира, че вече няма да има пропуски в информацията за пътниците, които са освободени от изискване за виза”, заяви комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.

Всяко лице, което представлява миграционен риск или риск за сигурността, ще бъде идентифицирано дори преди да извърши пътуване до границите на ЕС, а пътуването на добросъвестните пътници ще бъде улеснено, поясни той.

„Посредством ETIAS ще се извършва предварителна проверка на освободените от изискване за виза посетители с цел откриване на потенциални проблеми във връзка със сигурността, а подсилената агенция eu-LISA ще ни позволи да продължим да модернизираме информационните системи на равнище ЕС в областта на правоприлагането и управлението на границите”, посочи Джулиан Кинг – комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност.

Разрешението от ETIAS не е виза. След като започне да функционира, системата ще извършва проверки преди пътуването на пътниците, които могат да пътуват без виза до Шенгенското пространство, с цел установяване на миграционни рискове и рискове за сигурността. При пристигане на границите на ЕС пътуващите ще трябва да разполагат както с валиден документ за пътуване, така и с разрешение от ETIAS.

Попълването на онлайн заявление не би трябвало да отнема повече от 10 минути, като в над 95% от случаите се получава автоматично одобрение. Пътуващите ще трябва да заплащат еднократна такса от 7 евро (за пътници на възраст между 18 и 70 години), а издаденото разрешение ще е валидно за срок от три години.

ETIAS ще прави кръстосана проверка на данните, предоставени с освободените от изискване за виза пътници, в информационните системи на ЕС в областта на границите, сигурността и миграцията, включително в Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС), Евродак и базите данни на Европол и Интерпол. Ако кръстосаната проверка на данните доведе до откриване на съответствие с данни, съдържащи се в базите данни на ЕС, заявлението ще бъде разгледано ръчно от централното звено на ETIAS, управлявано от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Благодарение на нейното модернизиране, eu-LISA – агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие – ще разполага с капацитета и инструментите, от които се нуждае, за да осигурява централизирано оперативно управление на информационните системи на ЕС в областта на миграцията, сигурността и управлението на границите.

Агенцията също така ще бъде в по-добра позиция да поддържа и модернизира съществуващи системи, като Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС) и Евродак, за които вече отговаря. Подсилената агенция ще отговаря за внедряването на технически решения, за да се гарантира, че тези информационни системи на ЕС си взаимодействат ефективно и са леснодостъпни за полицейските и граничните служители по места.

Одобрените текстове на двете предложения сега ще трябва да бъдат окончателно приети от Съвета, след което председателят на Европейския парламент и ротационният председател на Съвета ще подпишат законодателните актове. Регламентите ще влязат в сила на двадесетия ден след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (EUR-Lex).

Очаква се eu-LISA ще започне изграждането на Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и да въведе тези нови информационни системи в експлоатация до края на 2021 г., уточниха от Европейската комисия.

Коментар