Обявиха търг за поддръжка на 1000 км оптична инфраструктура

Държавна агенция „Електронно управление” обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура за високоскоростен широколентов достъп до интернет в слабо населени и отдалечени райони в България.

Общо 53 населени места в 14 области на България и 906 км оптична инфраструктура подлежат на поддръжка и експлоатация по процедурата. Изградената инфраструктура създава предпоставки за развитие на електронното управление в слабо населени и отдалечени райони чрез осигуряване на достъп до интернет от следващо поколение и свързаност на държавните и обществени институции, в т.ч. образователни, културни, социални и здравни институции, към Единната електронна съобщителна мрежа, поддържана от Агенцията за е-управление.

Налице са предпоставки за развитие на пазара на този тип услуги за гражданите и за бизнеса чрез осигуряване на благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги в слабо населени и отдалечени райони.  Предоставянето на услугите, предмет на обществената поръчка, ще допринесе за ограничаване на рисковете от цифрова изолация на хората в тези райони, посочиха от ДАЕУ.

Прогнозната стойност на разходите по поддръжка на изградената инфраструктура по двете обособени позиции на процедурата възлиза на близо 13 млн. лева без ДДС за период от 15 години. Документацията за участие е публикувана в Профила на купувача на интернет страницата на Агенцията за е-управление и на сайта на Агенцията за обществени поръчки на адрес ). Срокът за подаване на оферти е 24 август 2018 г. в деловодството на ДАЕУ.

Коментар